Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Montessori pedagogika v českém školství
Název práce v češtině: Montessori pedagogika v českém školství
Název v anglickém jazyce: Montessori pedagogy in the Czech education
Klíčová slova: Montessori pedagogika, montessori principy, Claus Diet Kaul, AMI, Maria Montessori, základní škola
Klíčová slova anglicky: Montessori pedagogika, montessori principy, Claus Diet Kaul, AMI, Maria Montessori, elementary School
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2016
Datum zadání: 04.10.2016
Datum a čas obhajoby: 15.09.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• I.fáze : vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP
• II.fáze: realizovat projekt DP dle stanovené metod
• III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
Seznam odborné literatury
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
Předběžná náplň práce
Má charakter teoretický a prvky empirické povahy, je založena metodě kvalitativního šetření. Cílem je najít aplikace myšlenek autorů Claus Diet Kaul, Maria Montessori ve vybraných pražských školách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It has theoretical character and elements of empirical nature, it is based on the method of qualitative investigation. The aim is to find applications of the ideas of the authors Claus Diet Kaul, Maria Montessori in selected Prague schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK