Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinants of FDI flows in Europe: The Recent Evidence
Název práce v češtině: Determinants of FDI flows in Europe:
The Recent Evidence
Název v anglickém jazyce: Determinants of FDI flows in Europe:
The Recent Evidence
Klíčová slova: Přímé zahraniční investice, krize, ekonomický růst
Klíčová slova anglicky: FDI, crisis, economic growth
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 08.02.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2017
Oponenti: Mgr. Vědunka Kopečná, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
1) Introduction
2) Literature review
3) FDI and their effect on economy
4) Historical development of FDI
5) Recent crises
6) Methodology
7) Data
8) Results
9) Discussion
---
1. Does the recession means always a decline for the relative FDI inflow into the country?
2. Is the decrease of the relative FDI even out by an increase in domestic investment?
3. Is the decrease of the relative FDI accompanied by a decrease in unemployment?
4. Is the decrease of the relative FDI accompanied by an increase in labor efficiency
---
To test all of the hypotheses we are excepting to use three different models. First of all we want to define what are the country specifics influencing whether the change in relative inflow of FDI to the country is during crisis positive or negative.
Second point we would like to address the issue of the countries that have been experiencing an inflow of relative FDI during the crises. We want to determine how was the effect on unemployment.
The last effect we want to investigate is the consequence on the country that has lost a relative FDI due to the crisis. Our goal is to test whether the country was able to substitute foreign by domestic investment.
Seznam odborné literatury
Ahmed et. Al., 2015; Does inward FDI Crowd-out Domestic Investment? Evidence from Uganda; Procedia-Social and Behavioral Sciences
Aizenman, Noy; 2006; FDI and trade – Two-way linkages?; The Quarterly Review of Economics and FInance
Iamsiraroj; 2015, The foreign direct investment-economic growth nexus; International Review of Economics & Finance
Globerman & Shapiro; 2002; Global foreign direct investment flows: The role of governance infrastructure; World Developmnet
Kornecki & Rhoades; 2007; How FDI facilitates the globalization proces and stimulates economic growth in CEE; Journal of International Business Research
Předběžná náplň práce
Na ekonomický růst, který je hlavním bodem bádání dnešních ekonomů, může být pohlíženo z mnoha různých úhlů pohledu. Každý všeobecně uznávaný makroekonomický model však připisuje dlouhodobý růst za následek jinému faktoru. V mnohých z nich však hrají ať již přímou, či nepřímou roli právě přímé zahraniční investice.
Vlády se snaží lákat zahraniční kapitál a doufají v příliv technologií, vývoje a celkový růst ekonomiky (Ahmed et. al., 2015; Iamsiraroj, 2015). Od 90. let vzrostl objem přímých zahraničních investic o 500 % (v roce 2012) a před Velkou krizí byl dokonce na desetinásobku.
Z celkového pohledu se zdá, že přímé zahraniční investice představují významný faktor rozvoje jednotlivých států, otázkou však zůstává, na základě čeho se investoři rozhoduji kam investovat. Přiliv kapitálu je ovlivňován mnoha různými faktory a naším cílem je zjistit, zdali jsou tyto faktory nějak ovlivněny v průběhu krize.
Iamsiraroj (2015) ve své práci ukázal, že příliv přímých zahraničních investic je obousměrně provázán s ekonomickým růstem, a je tedy otázkou, jak se proud přímých zahraničních investic mění v průběhu krize, kdy země byly v úpadku.
Cílem této práce je zjistit, jak se chování investora v době, kdy jsou země v krizi, mění. Jestli jsou investice zastaveny nebo pouze přesměrovány do jiné země. Navazující otázkou pak je, jak se adaptují země, které přišly o svůj přínos přímých zahraničních investic. Je tento výpadek nahrazen domácími investicemi, nebo vede naopak k ještě hlubší krizi?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The ultimate economical growth as the main goal of today’s world can be approached in many different ways. Each of the macro-economical models believes in the different drivers of the long-term growth. Never the less in many of them we can see the role of Foreign direct investment (FDI).
The governments are incentivizing the FDIs anticipating new technologies, increase in R&D and overall economical growth (Ahmed et. al., 2015; Iamsiraroj, 2015). Since 1990s the total amount of FDI grew by 500% (in 2012) worldwide and before the Great crisis it reached even 10 times level of 1990s.
It seems FDIs play an important role in the development of the economies around the world and the question is how are the investors determining where to invest. There are several aspects on which bases the allocation decisions are made and we would like to find out whether a crisis does change those determined patterns.
Iamsiraroj (2015) has showed that FDIs and growth are interrelated. So how does FDI flow change during the crises?
Our goal of this study is to see how the behavior of the investors changes when the countries are in recession. Whether the FDI are suspended or they are forwarded to a different region. And how does the country that has lost the FDI adopt. Can we witness a substitution of previous FDI by domestic increase of investment that leads to more specialized products, increasing the labor cost? Or does the outflow of the FDI put the country In even deeper recession? Furthermore can we determine where are the FDI being shifted and what is their effect?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK