Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of Czech P2P lending investors' behaviour drivers
Název práce v češtině: Analýza faktorů ovlivňujících chování českých P2P investorů
Název v anglickém jazyce: Analysis of Czech P2P lending investors' behaviour drivers
Klíčová slova: Peer-to-Peer Lending; Faktory ovlivňující zafinancování půjčky; Rizikové preference; Investice; Česká republika;
Klíčová slova anglicky: Peer-to-Peer Lending; Determinants of Funding Success; Risk Preference; Investment; Czech Republic;
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O314, Opletalova - místn. č. 314
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Oponenti: Mgr. Lenka Dvořáková Švejdová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Berger, S. C., & Gleisner, F. (2009). Emergence of financial intermediaries in electronic markets: The case of online P2P lending. BuR-Business Research, 2(1), 39-65.

Bachmann, A., Becker, A., Buerckner, D., Hilker, M., Kock, F., Lehmann, M., & Funk, B. (2011). Online peer-to-peer lending-a literature review. Journal of Internet Banking and Commerce, 16(2), 1.

Chen, D., & Han, C. (2012). A Comparative Study of online P2P Lending in the USA and China. Journal of Internet Banking and Commerce, 17(2), 1.

Dohmen, T.J., Falk, A., Huffman, D., Sunde, U., Schupp, J., and Wagner, G.G. (2005). Individual risk attitudes: New evidence from a large, representative, experimentally-validated survey.

Puro, Lauri; Teich, Jeffrey E.; Wallenius, Hannele; Wallenius, Jyrki. (2009). Borrower Decision Aid for people-to-people lending. Aalto University School of Science and Technology, New Mexico State University, Aalto University School of Economics.
Předběžná náplň práce
Výzkumná otázka a motivace
Rychlý vývoj informačních technologií v posledních dekádách vedl mimo jiné k rozvoji elektronických trhů, kde se role tradičních finančních zprostředkovatelů stává znatelně méně důležitou, ba dokonce i zaostává, co se interakce účastníků těchto trhů týče. Příkladem za všechny je trh peer-to-peer lendingu, kde půjčovatelé (investoři) přihazují na nezajištěné půjčky. Pro žadatele o půjčku představuje P2P lending nejen příležitost, jak obdržet půjčku bez finanční instituce, ale také možnost získat ještě lepší úrokové podmínky než ty, které nabízí tradiční bankovní systém. Toto prostředí tak vytváří velký prostor pro analýzu faktorů, které ovlivňují chování investorů při rozhodování, zda půjčku financovat, či ne.

Přínos
Přestože P2P lending platformy existují již více než deset let, výzkum v této oblasti stále není početný. Navíc, dle autorova vědomí, zde není existující analýza tohoto trhu v kontinentální Evropě. Dále i české P2P platformy, které také v posledních letech zaznamenaly velký rozvoj, nebyly v hlubším měřítku zkoumány. Proto primárním cílem této bakalářské práce je nabídnout záběr evropské větve P2P lendingu, poté vybrat českou platformu a analyzovat její data na mikroekonomické úrovni.

Metodologie
Výběr české P2P platformy s dostupnými daty a jejich následná analýza na mikroekonomické úrovni. Dále bude vytvořen dotazník pro aktivní investory na této platformě za účelem najít faktory, které je ovlivňují při rozhodování. Následné výsledky budou použity v modelu lineární regrese a získané závěry budou dále porovnány s výsledky již existujícího výzkumu.

Struktura
1. Úvod
2. Přehled P2P lending trhu v Evropě a České republice
3. Shrnutí současné literatury
4. Metodologie a koncepční rámec
5. Empirická část a výsledky
6. Shrnutí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research question and motivation
A significant advancement of information technology in the last few decades has led to the development of electronic marketplaces, where the role of the traditional financial intermediaries becomes less important or even redundant for the interaction between its participants. A case in point is the peer-to-peer (P2P) lending market where lenders (or investors) bid to finance unsecured loans. For borrowers, online P2P lending is an opportunity not only to receive a loan without a financial institution involved in the decision process, but also a possibility to obtain better conditions than in the traditional banking system. Thus, there is a big room for the analysis of the factors which determine investors´ behaviour when deciding whether to fund a loan or not.

Contribution
Even though the P2P lending platforms have been present for more than a decade, the research on this sphere still can be described as scarce. Moreover, to the author's best knowledge, there is no existing analysis of the P2P lending market within the Continental Europe. In addition, Czech P2P lending platforms, which have experienced an impressive development in the past years as well, also haven´t been further analysed. Therefore, one of the primary aims of this bachelor thesis is to take an insight into the European branch of this field and then select particular Czech platform and analyse its data at the microeconomic level.

Methodology
Selection of a Czech P2P platform with available data and analyse it on the micro level. In addition, conducting a survey among its Czech P2P in order to trace the determinants of their decision making. Subsequently, the results will be used for regression model estimation, which can be further compared with the existing findings from the literature.

Outline
1. Introduction
2. Overview of European and Czech P2P Lending Market
3. Literature Review
4. Methodology and Conceptual Framework
5. Empirical Part and Results
6. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK