Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ústavněprávní záruky práva na přístup ke vzdělání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Ústavněprávní záruky práva na přístup ke vzdělání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Constitutional Guarantees of the Right to Access to Education with Focus on Persons with Disabilities
Klíčová slova: zdravotní postižení, právo na vzdělání, ústavní právo
Klíčová slova anglicky: disability, right to education, constitutional law
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2017
Datum a čas obhajoby: 07.06.2017 11:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2017
Oponenti: JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem práce jsou ústavněprávní záruky práva zdravotně postižených na přístup ke vzdělání. Osoby se zdravotním postižením, tělesným i duševním, tvoří významnou část společnosti. Jako specifický subjekt lidských práv jsou však tyto osoby pojímány až v druhé polovině 20. století, a to nejprve jako subjekty ochrany a sociálního zabezpečení, teprve později s cílem plného zapojení těchto osob do společnosti. Nejvýznamnějším mezinárodním instrumentem na tomto poli je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata na půdě OSN v roce 2006.
Právo na vzdělání je důležitým lidským právem, které vyvěrá z lidské důstojnosti. Vzdělání předpokladem pro výkon dalších práv a je jedním z klíčových prostředků k začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti. Zdravotní postižení může být často překážkou či diskriminačním důvodem v přístupu ke vzdělání. Proto je nutné v této oblasti věnovat osobám se zdravotním postižením zvláštní pozornost.
Cílem práce je pojmenovat hlavní ústavněprávní záruky práva zdravotně postižených na přístup ke vzdělání. Pramenem těchto záruk je jednak Listina základních práv a svobod s ohledem na judikaturu Ústavního soudu. Práce ale zohledňuje i záruky vyplývající z mezinárodních lidskoprávních úmluv, jichž je Česká republika smluvní stranou, včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ústavněprávní záruky jsou v práci rozděleny do těchto skupin: dostupnost, fyzická a ekonomická přístupnost, obsahová a formální vhodnost a přizpůsobivost vzdělávání, dále důraz na nejlepší zájem dítěte a soudní přezkum rozhodování o právu na vzdělání.
Dále se práce zabývá českou právní úpravou a jejím dynamickým vývojem, který nastal zejména po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti České republice. Současná právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením na základní úrovni, které se tato práce věnuje především, je obsažena zejména ve školském zákoně a jeho prováděcích předpisech. Práce hodnotí tuto právní úpravu z hlediska výše jmenovaných ústavněprávních záruk práva zdravotně postižených na přístup ke vzdělání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the thesis are constitutional guarantees of the right of persons with disabilities to education. Both physically and mentally disabled persons form a significant part of the society. However, they have not been considered a specific subject of human rights until the second half of the 20th century. At first, they were protected as a subject of social security and charity. Nowadays the regulation is focused on social inclusion of persons with disabilities. The most important international legal instrument in this field is the Convention on the Rights of Persons with Disabilities which was adopted by the United Nations in 2006.
The right to education is a substantial human right and it arises from human dignity itself. Education is also a requisite for the execution of other rights and it is a key means for social inclusion of persons with disabilities. Disability can often be an obstacle or a reason for discrimination in access to education. Thus it is necessary to pay special attention to persons with disabilities in this field.
The aim of the thesis is to name the main constitutional guarantees of the right of disabled persons to education. The source of these guarantees is the Charter of Fundamental Rights and Freedoms with regard to the Constitutional Court’s practice. The thesis also considers the guarantees emerging from international human rights conventions of which the Czech Republic is a signatory, including the European Court of Human Rights case law. The constitutional guarantees could be organized into these clusters: availability, accessibility, acceptability and adaptability of education, emphasis on the child’s best interest and judicial review of education-related decision-making.
Moreover the thesis deals with Czech regulation and its dynamic evolution, which was triggered especially by the decision the European Court of Human Rights in the case D.H. and others v. Czech Republic. The current education of disabled persons regulation on elementary level is contained mainly in The Education Act and its implementing regulations. The theses assesses the regulation through the optics of the aforementioned constitutional guarantees of the rights of disabled person to education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK