Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam V-ATPasy pro rezistenci nádorových buněk
Název práce v češtině: Význam V-ATPasy pro rezistenci nádorových buněk
Název v anglickém jazyce: Importance of V-ATPase for cancer cell resistence
Klíčová slova: chemorezistence nádorových buněk, V-ATPasa, lysosomální sekvestrace cytostatik
Klíčová slova anglicky: cancer cells chemoresistance, V-ATPase, lysosomal sequestration of cytostatic drugs
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2019
Datum zadání: 15.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 12.07.2021
Oponenti: Mgr. Radek Indra, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vakuolární (V)-ATPázy jsou ATP dependentní protonové pumpy a mají zásadní význam v regulaci pH buněk, buněčných intracelulárních kompartmentů (lysosomy, endozomy, peroxisomy, Golgiho komplex, sekreční granula) a intercelulárních prostorů. V-ATPázy udržují realativně neutrální intracelulární pH, kyselé luminální a kyselé extracelulární. V souvislosti s metabolismem nádorových buněk (metabolismus glukózy, hypoxie, nedostatečná vaskularizace nádorové tkáně) dochází k výrazné acidifikaci extracelulárního prostoru a intracelulárních kompartmentů. Snížení extracelulárního pH se prostřednictvím aktivace proteáz (MMP-2, MMP-9, katepsiny) podílí na metastázování buněk a indukci angiogeneze, nižší luminální pH se podílí na vychytávání protinádorových léčiv. Vychytávání látek v buňkách je zavislé na jejch pK (konstanta acidity). Bazické látky (vysoká pK) na základě pH gradientu přestupují do kompartmentů s nízkým pH, kde jsou protonovány. Tento mechanizmus lisosomální sekvestrace byl popsán u některých léčiv (lidokain, amidaron) a může být příčinou chemorezistence nádorových buněk – vychytání cytostatik v lysozomech zabrání jejich přítomnostiv místě působení. (nejčastěji v jádře). Zvýšená exprese V-ATPáz byla popsána v souvislosti s chemorezistencí, progresí nádorů, zvýšenou invazivitou a metastazováním.
Cíl: zjistit u kterých chemorezistentních linií je změněná exprese V-ATPázy a jak inhibice V-ATPasy ovlivní citlivost k cytostatikům.
Metody: WB, kvantitativní RT PCR, kultivace buněk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK