Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trendy vývoje soukromých mateřských škol na území hlavního města Prahy v letech 2001 - 2015
Název práce v češtině: Trendy vývoje soukromých mateřských škol na území hlavního města Prahy v letech 2001 - 2015
Název v anglickém jazyce: Trends in development of private kindergartens on the territory of the capital city of Prague in 2001 - 2015
Klíčová slova: dítě, předškolní vzdělávání, mateřská škola, zřizovatel, hl. město Praha
Klíčová slova anglicky: child, preschool education, kindergarten, founder, capital city of Prague
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 09.09.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (8/2015), metodickými pokyny katedry a dalšími relevantními předpisy PedF UK.
Seznam odborné literatury
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana, 2003. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál. ISBN 80-7178-537-7.
DRUCKER, Peter Ferdinand, 2016. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vydání. Překlad Pavel Medek. Praha: Management Press. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-397-7.
FISHER, Robert, 2004. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. 2. vyd. Překlad Karel Balcar. Praha: Portál. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-966-6.
GAVORA, Peter, 2008. Úvod do pedagogického výskumu. 4., rozš. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK. ISBN 978-80-223-2391-8.
JEŘÁBEK, Hynek, 1993. Úvod do sociologického výzkumu. Dot. Praha: Karolinum. ISBN 80-7066-662-5.
JEŘÁBEK, Hynek, 1992. Metody terénního výzkumu 1, s. 83 [online]. Dostupné z:
http://www.antropoweb.cz/media//studijni_materialy/mtv1.doc. Viděno dne 5. 4. 2016.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa, 2014. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
KALOUS, Jaroslav a Arnošt VESELÝ (eds.), 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1259-3.
KALOUS, Jaroslav, 2014. Změna vzdělávacího paradigmatu. Česko hledá budoucnost, dílčí studie. [online]. Dostupné z: http://ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/studie/dilci-studie/101-kalous-2. Viděno dne 8. 5. 2016.
OPRAVILOVÁ, Eva, 2016. Předškolní pedagogika. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5107-8.
OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ, 2010. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-482-2.
PRŮCHA, Jan (ed.), 2009. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2.
PRŮCHA, Jan, 2000. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál. ISBN 80-7178-399-4.
PRŮCHA, Jan, 2012. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
ŠMELOVÁ, Eva, 2008. Ohlédnutí do historie předškolní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 978-80-244-2238-1.
VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ, 2007. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1734-0.
Rámcový program pro předškolní vzdělávání, 2004. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/35586. Viděno dne 1.8.2016.

ČESKO. Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190. Dostupný také z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=58471&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. Viděno dne 1.8.2016.
ČESKO. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 4/2005. Dostupný také z: http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=59248&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. Viděno dne 1.8.2016.
ČESKO. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 39/2000. Dostupný také z: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-13-dubna-2000-o-hlavnim-meste-praze-1207.html. Viděno dne 1.8.2016.
MŠMT: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011-2015, online. Dostupný také z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-1. Viděno dne 1.8.2016.
MŠMT: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2007-2011, online. Dostupný také z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-cr. Viděno dne 1.8.2016.
MŠMT: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky vydaný v roce 2005, online. Dostupný také z: http://www.msmt.cz/dokumenty/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-ceske-republiky. Viděno dne 1.8.2016.
MŠMT: Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, online. Dostupný také z: http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol. Viděno dne 1.8.2016.
MŠMT: Strategie vzdělávací politiky České republiky 2020, online. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/. Viděno dne 1.8.2016.
MŠMT: Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele, roky 2005 – 2015, online. Dostupné také z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp. Viděno dne 1.8.2016.

MŠMT: Zpráva o vývoji českého školství po listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství) Č.j.:25461/2009 – 20. Dostupné také z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009. Viděno dne 1.8.2016.

HMP: Výroční zpráva o Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze – 2001/2002 až 2014/2015, online. Dostupné také z: http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Vyrocni-zprava. Viděno dne 1.8.2016.

ČŠI: Výroční zpráva české školní inspekce za školní rok 2006/2007 až 2014/2015, online. Dostupné také z: http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Vyrocni-zpravy?page=1 a http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Vyrocni-zpravy?page=2. Viděno dne 1.8.2016.

MŠMT: Rejstřík škol a školských zařízení. Dostupné z: http://rejskol.msmt.cz/. Viděno dne 1.8.2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK