Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variabilita elektromagnetických projevů bouřkové aktivity v západním Středomoří
Název práce v češtině: Variabilita elektromagnetických projevů bouřkové aktivity v západním Středomoří
Název v anglickém jazyce: Electromagnetic signatures of lightning activity in the Western Mediterranean
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel:
Konzultanti: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu dané problematiky.
2) Studium použitého přístrojového vybavení.
3) Analýza variability sekvencí iniciačních pulsů naměřených během měřící kampaně v roce 2015, sestavení závislosti vlastnosti sekvencí a vlastností jednotlivých pulsů na parametrech bleskového výboje získaných z bleskové detekční sítě METEORAGE.
4) Sestavení přehledu vysílačů vhodných pro studium poruch spodní části ionosféry a výběr nejsilnějších bleskových výbojů vhodných pro ověření metody.
Seznam odborné literatury
Corray, V. (2015), An Introduction to Lightning, Springer, ISBN 978-94-017-8938-7.
Rakov , V. A. and M. A. Uman (2003), Lightning – Physics and effects, Cambridge University, Press, ISBN:9780521583275.
Neubert, T. (2003), On sprites and their exotic kin, Science, 300, 747–749.
Další časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Oblast západního Středomoří je mimořádně zajímavá z hlediska studia bouřkové aktivity vzhledem k tomu, že bouřková aktivita je zde celoroční, během podzimních a zimních měsíců obvykle velmi intenzivní a často provázená dalšími nebezpečnými meteorologickými jevy. Středomořský ostrov Korsika má z hlediska studia bouřek strategickou polohu, neboť leží v oblasti, kde se formuje většina středomořských cyklón.
Bouřkovou aktivitu lze efektivně zkoumat pomocí analýzy elektromagnetických signálů, které jsou generovány různými stadii vývoje bleskového výboje. Zatím ne zcela vysvětlené a v současné době intenzivně studované stadium vzniku bleskového výboje uvnitř bouřkového oblaku je téměř nemožné zkoumat jinými způsoby. Také tzv. přechodné světelné úkazy (TLE – Transient Luminous Events), které se vyskytují obvykle v oblastech s prostorově rozsáhlou a silnou bouřkovou aktivitou, a které se odehrávají nad bouřkovými oblaky, lze zkoumat pomocí této metody.
Cílem diplomové práce je analýza variability elektromagnetických signálů generovaných bleskovými výboji a zaznamenaných pozemní variantou širokospektrálního analyzátoru vyvinutého pro francouzskou vesmírnou sondu TARANIS , který byl v rámci měřící kampaně probíhající v září až listopadu 2015 umístěn na severu středomořského ostrova Korsika (42.97 s.š., 9.83 v.d.). Pozornost bude věnována především analýze variability sekvencí tzv. iniciačních pulsů generovaných během vývoje bleskového výboje uvnitř oblaku. Dále bude zkoumána možnost použít daná měření pro studium poruch způsobených silnými bleskovými výboji ve spodní části ionosféry. Tyto poruchy mohou totiž ovlivnit šíření středněvlnných komerčních radiových vysílačů.
Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu ve formě přístupné pro studenty středních škol.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=720
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=720
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK