Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití projektové metody v lesní mateřské škole
Název práce v češtině: Využití projektové metody v lesní mateřské škole
Název v anglickém jazyce: The use of the project method in a forest kindergarten
Klíčová slova: Projektová metoda, pedagogický projekt, lesní mateřské školy, lesní pedagogika, volná hra, předškolní vzdělávání, alternativní mateřské školy.
Klíčová slova anglicky: Project method, pedagogical project, forest kindergarten, forest pedagogy, free play, preschool education, alternative kindergarten.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Datum a čas obhajoby: 10.01.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V posledních několika letech se upírá pozornost na možnosti lesní předškolní výchovy a na možnosti přínosu tohoto typu vzdělávání. BP by měla v teoretické části přiblížit východiska a vznik takto orientované výchovy předškolních dětí v zahraničí a ČR, současný legislativní rámec lesních MŠ/center/klubů v předškolním vzdělávání. Zaměřit jednu z kapitol na možnosti uplatnění pedagogického projektu v MŠ a přiblížit zakotvení prožitkového a situačního učení v pedagogické práci v lesních mateřských školách. V praktické části formulovat cíle akčního výzkumu, vyslovit výzkumné otázky, připravit pedagogický projekt ve vybraných možnostech sezonního uplatnění (3 sezonní období). Projektu by mělo předcházet pozorování přírodních podnětů, které budou děti zajímat, na co se budou více soustřeďovat. Následovat bude příprava a realizace projektu se zúčastněným pozorováním procesů typu situačního učení dále prohlubovaného pedagogem. Zaznamenávat tyto procesy prostřednictvím pedagogických reflexí. Cíle by měly směřovat ke zjištění, zda jsou děti schopny dlouhodobějšího soustředění na téma projektu v přírodním prostředí. Jaká je možná úroveň spolupráce dětí, zda budou samy vyhledávat a rozvíjet téma v dalších souvislostech, jaká bude úroveň komunikačního prosazení v procesu projektu a ve výstupu/ produktu sdělovaného nezúčastněným osobám. Cílem by také mohlo být navrhnout další projekty kromě ověřovaných a vytvořit z nich inspirační soubor. Ve shrnutí výsledků vycházet z výzkumných otázek a čerpat zde z pedagogických reflexí. Do kapitoly Diskuse uvést další náměty a možnosti projektové práce, které vznikly pedagogickou zkušeností nad rámec výzkumných otázek a byly by zajímavé pro další zkoumání. V závěru vycházet z cílů BP a objevného přínosu celé pedagogické práce.
Seznam odborné literatury
Amman, M. a kol. Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Vimperk: Správa Národního parku a CHKO Šumava, 2003.
Činčera, J. Enviromentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007.
Döemischova, I. Projektová výuka: moderní strategie vzdělávání v České republice a v německy mluvících zemích. Olomouc: UP v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2915-1.
Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2014.
Maňák, J. Švec,V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
Kapuciánová, M. Lesní a venkovní pedagogika: příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-451-8.
Tomková,A., Kašová, J., Dvořáková,M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.
Vošahlíková,T. Ekoškolky a lesní mateřské školy. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol. 2.vyd. Praha: MŽP, 2010. ISBN 978-80-7212-537-1.
Předběžná náplň práce
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje využití podnětů z volné hry dětí v přírodě v další práci na pedagogických projektech. Konkrétně se zabývá možností využít zaujetí dětí při volné hře do dalších řízených činností. Teoretická část se zaměřuje na téma lesní pedagogiky, projektové výuky, volné hry v mateřské škole a motivace dětí. Praktická část je založena na pozorování hry dětí v přírodním prostředí, následném získání nejčetnějších podnětů, které děti v přírodním prostředí využívají. Dále jsou pak tyto podněty použity jako základ pedagogických projektů, které jsou realizovány v lesní mateřské škole. Cílem bakalářské práce je provést celý proces projektového zpracování témat vybraných ze zájmu dětí v lesní mateřské škol a ověřit jeho funkčnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Annotation:
The bachelor thesis deals with the use of initiatives from the free play of children in further work on pedagogical projects. Specifically, it deals with the possibility to use children's real interest in other pedagogical activities. The theoretical part focuses on the topic of forest pedagogy, project method, free play in kindergarten and motivation of children. The practical part is based on the observation of the free play of children and obtaining the most frequent initiative that children use in the natural environment. Pedagogical projects which are realized in the forest kindergarten are inspired by these initiatives. The aim of the bachelor thesis is to perform entire process and verify its functionality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK