Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohlavní dimorfismus a morfologie lebky s ohledem na sociální strukturu velkomoravského pohřebiště Mikulčice
Název práce v češtině: Pohlavní dimorfismus a morfologie lebky s ohledem na sociální strukturu velkomoravského pohřebiště Mikulčice
Název v anglickém jazyce: Sexual dimorphism and skull morphology with regard to the social structure of the Great Moravian burial area Mikulčice
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2016
Datum zadání: 23.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.02.2019
Oponenti: Mgr. Lucie Bigoni, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Mužské a ženské lebky se velikostně a tvarově odlišují. Odráží se zde proces maskulinizace nebo feminizace, tzn. tvorby sekundárních pohlavních znaků (např. Rosas a Bastir, 2002; Bulygina et al., 2006; Pivoňková, 2009). Znaky, které odlišují pohlaví v jedné populaci, však nemusí být pohlavně dimorfní v populaci jiné (např. Cunha a Van Vark, 1991; Kemkes a Göbel, 2006; Buretić-Tomljanović et al., 2007; Walker, 2008; Garvin a Ruff, 2012; Garvin et al., 2014). Pohlavní dimorfismus je výraznější, pokud daná populace žije v příznivějších životních podmínkách a má lepší zdravotní stav (Lazenby, 2001; Saini et al., 2011). Podvýživa ovlivňuje všeobecnou organizaci lebky a rozvoj svalových sil, které vedou k vytváření svalového reliéfu na lebce. Má tudíž velký vliv také na stupeň pohlavního dimorfismu, přičemž přesnost klasifikace hlavně u mužů během malnutrice klesá (Galdames et al., 2008). Tento fakt by mohl být způsoben vlivem podvýživy na pubertální růstový spurt mužů, který je ve větší míře hormonálně kontrován než u žen (Oettlé et al., 2009).
V této práci bude porovnána morfologie lebky s odhledem na pohlaví zkoumaných jedinců z lokalit, které se nachází na raně středověkém pohřebišti v Mikulčicích. Jedná se o jedince z lokality hradu a podhradí. Morfologie lebky bude také hodnocena vzhledem k hrobové výbavě zkoumaných jedinců. Cílem práce bude ověřit, zda morfologie lebky a míra pohlavního dimorfismu bude spíše odrážet umístění hrobu nebo charakter hrobové výbavy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK