Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Apoštol Pavel v kontextu římské říše a judaismu prvního století
Název práce v češtině: Apoštol Pavel v kontextu římské říše a judaismu prvního století
Název v anglickém jazyce: Apostle Paul in the context of Roma Imperium and judaism the first centrury
Klíčová slova: Apoštol, Skutky apoštolů, Pavel, list Galatským, Ježíš, Kristus, ukřižovaný, víra, ospravedlnění z víry, Zákon, zaslíbení, Syn Boží, obřízka, Židé, pohané, nová perspektiva, radikálně nová perspektiva
Klíčová slova anglicky: Apostle, Acts of the Apostles, Paul, Galatians, Jesus, Christ, crucified, faith, justification by faith, law, promise, Son of God, circumcision, Jews, pagans, new perspective, radical new perspective
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2016
Datum zadání: 31.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2016
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Seznam literatury
Primární literatura:
Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, ekumenický překlad, Praha 1979
Nový zákon s výkladovými poznámkami, ČEP, Česká biblická společnost 1991
The Greek New Testament, Third corrected edition, United Bible Societies, Stuttgart 1985
Sekundární literatura:
Petr Pokorný–Ulrich Heckel: Úvod do Nového zákona, Přehled literatury a teologie, Vyšehrad 2013
Petr Pokorný: Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad 1993
Günther Bornkamm: Apoštol Pavel, Kalich, Praha 1998
Ladislav Tichý: List Galatským, Centrum biblických studií AVČR a UK, Praha 2016
Mireia Ryšková: Pavel z Tarsu a jeho svět, Univerzita Karlova, Karolinum 2016
Rudolf Bultmann: Theologie des Neuen Testament, (7. Auflage), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1977
Detlev Dormeyer: Das Neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte: eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesselschaft Darmstadt 1993
Jürgen Becker:Paulus.Der Apostel der Wolker, UTB 2014
Svatý Pavel, synagoga a církev. in: Teologické úvahy nad židovsko–křesťanskými vztahy, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1995
Petr Pokorný: Výklad textu (exegeze) Teze o hermeneutice (zejména biblické), in: Sborník Logos a svět, Oykomenh – Praha 1997
Zdeněk Sázava: Biblická mozaika, Úvod do studia Nového zákona, Karolinum – Praha 199
Jiří Lukeš: Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie, in: Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu 3/2016, ročník 26,
Jiří Lukeš: Osamostatnění, vývoj a směřování kritické novozákonní exegeze od počátků liberalismu do doby postmoderny – od J. P. Gablera k M. J. Borgovi.in: Theologická revue 1/2014, str. 50-88.
Jiří Lukeš: Raně křesťanská rétorika. Vybrané apokryfní skutky a řeči ve světle rétorických analýz. Centrum biblických studií, Praha 2009
Nils Ole Oermann: Albert Schweitzer 1875–1965, Eine Biographie, G.H. Beck München 2013 (česky E- kniha Vyšehrad 2015)
Interpretácia Biblie v Cirkvi, Pápežská biblická komisia, Liberia Editrice Vaticana 1993, překlad: Katolícke biblické dielo na Slovensku 1995
Internetové zdroje:
Rudolf Bultmann: Ist voraussetzungslose Exegese möglich? In:Theologische Zeitschrift 13 (1957) , ETH Bibliothek https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=thz-001%3A1957%3A13%3A%3A645
Rudolf Bultmann: Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe (1910), Vandenhoeck & Ruprecht, Tübingenhttps://archive.org/details/derstilderpaulin00bultuoft/page/n5/mode/2up
Dalibor Papoušek:Pramenná kritika a historický JežíšIn: Počátky křesťanství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014http://hdl.handle.net/11222.digilib/130738
Hermeneutika KFS FF UK:http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/metodika/hermeneutika.pdf
Ladislav Tichý: Základy exegeze Nového zákona, dokument CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, 2016https://edis.upol.cz/cmtf/search-exegeze/objects-136119/
Mireia Ryšková, Zkratky biblických knih,dokument KTF:http://ktf.cuni.cz/~ryskova/Nový zákon-texty/Zkratky biblickych knih.doc
Neue Perspektive auf Paulushttps://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Perspektive_auf_Paulus
Galater
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/neues-testament/paulinische-briefe/galater
Použité slovníky:
Josef B. Souček: Řecko – Český slovník k Novému zákonu, Kalich – Praha, 1997
Adolf Novotný: Biblický slovník, Kalich – Praha, 1951 – 1956
Miloš Bič–Josef B. Souček: Biblická konkordance. Kalich – Praha, 1954 – 1966
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK