Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perception and assessment of cannabis quality among cannabis users and possibilities for harm reduction
Název práce v češtině: Vnímání a hodnocení kvality konopí u jeho uživatelů a možnosti pro snížení rizik z jeho užívání
Název v anglickém jazyce: Perception and assessment of cannabis quality among cannabis users and possibilities for harm reduction
Klíčová slova: Konopné drogy - kvalita – rizika užívání - harm reduction
Klíčová slova anglicky: Cannabis type drugs - quality - risks of use - harm reduction
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2016
Datum zadání: 31.10.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Barbara Janíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pojem „kvalita“ u konopných produktů zahrnuje obsah množství THC, poměr THC a CBD, obsah pesticidů a dalších příměsí. Rostlinu konopí je možné vypěstovat intenzivními metodami jako je například hydroponický systém pod umělým osvětlením, díky kterému má produkt vyšší procento THC. V tzv. indoor (nelegálních) podmínkách však dochází také k použití pesticidů a dalších skodlivin (Subritzky, Pettigrew, Lenton, 2016), Vysoké procento THC je ovlivněné genetikou rostliny, prostředím a čerstvostí produktu (King, Carpentier & Griffithis, 2004).
Harm reduction strategie pro užívání konopí se velmi podobají strategiím u alkoholu, ovšem je stále málo důkazů o efektivitě těchto strategií pro snižování škod. Někteří autoři argumentují, že dostupnost konopných produktů se známým obsahem účinných látek a kontrolou příměsí je sama o sobě nástrojem snižování škod (Hall & Fischer, 2010). Rozpoznání kvality a znalost drogy, kterou užívají, může uživatelům pomoci v případném předávkování a vyvarovat se poruchám v oblasti duševního i fyzického zdraví.
Uživatelé konopí na neregulovatelných trzích znají obsah THC, CBD či příměsí jen v málo případech (Lynskey, Hindocha & Freeman, 2016). Také na legálním trhu s konopím v americkém Coloradu je sice procento THC zveřejňováno, informace o pesticidech a hnojivech však chybí (Subritzky, Pettigrew & Lenton, 2016).
Cílem diplomové práce je zmapování a popsání toho, jak uživatelé, drobní prodejci a pěstitelé marihuany ve třech různých zemích (Česká republika, Austrálie, USA) vnímají a posuzují kvalitu konopí a s ní spojená rizika, což dosud nebylo dostatečně popsáno, a diskutovat výsledky práce v kontextu harm reduction (snižování škod).
Seznam odborné literatury
Becker, H. S. (1966). Outsiders: studies in the sociology of deviance. New York: The Free Press.
Běláčková, V., & Vaccaro, C. A. (2013). “A Friend With Weed Is a Friend Indeed”: Understanding the relationship between friendship identity and market relations among marijuana users. Journal of drug issues.
Běláčková, V., Maalsté, N., Zábranský, T., & Grund, J. P. (2015). “Should I Buy or Should I Grow?” How drug policy institutions and drug market transaction costs shape the decision to self-supply with cannabis in the Netherlands and the Czech Republic. International Journal of Drug Policy, 26(3), 296-310.
Běláčková, V., Tomková, A., & Zábranský, T. (2016). Qualitative Research in Spanish Cannabis Social Clubs: “The Moment You Enter the Door, You Are Minimising the Risks”. International Journal of Drug Policy.
Běláčková, V., Zabransky, T. (2014a). Assessing the Users’ Risks in the Shift towards Indoor Cannabis Cultivation – the Case of the Czech Republic. Adiktologie, 14(4), 410–418.
Běláčková, V., Zabransky, T. (2014b). Transformation of the Marijuana Market in the Czech Republic – from Free-of-charge Outdoor Cannabis to a Competitive Market with Indoor Products. Adiktologie, 14(4), 382–391.
Caulkins, J. P., & Pacula, R. L. (2006). Marijuana markets: Inferences from reports by the household population. Journal of Drug Issues, 36(1), 173-200.
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (2016). Evropská zpráva o drogách 2016: Trendy a vývoj. Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.
Hall, W., & Fischer, B. (2010). Harm reduction policies for cannabis. Monographs, 235.
Iversen, L. L. (2000). The science of marijuana. New York: Oxford University Press.
King, L. A., Carpentier, C. & Griffithis, P. (2004). An Overview of Cannabis Potency in Europe. Insigiits no, 6, Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
Korf, D. J., Benschop, A., & Wouters, M. (2007). Differential responses to cannabis potency: a typology of users based on self-reported consumption behaviour. International Journal of Drug Policy, 18(3), 168-176.
Liebke, S. (2001). A Cannabis User’s Harm Reduction Handbook. Retrived 27 July, 2016 from:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.202.4159
Lynskey, M. T., Hindocha, C., & Freeman, T. P. (2016). Legal regulated markets have the potential to reduce population levels of harm associated with cannabis use. Addiction.
Miovský, M. (2008). Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. Grada.
Ridgeway, G., & Kilmer, B. (2016). Bayesian inference for the distribution of grams of marijuana in a joint. Drug and alcohol dependence, 165, 175-180.
Subritzky, T., Pettigrew, S., & Lenton, S. (2016). Issues in the implementation and evolution of the commercial recreational cannabis market in Colorado.International Journal of Drug Policy, 27, 1-12.
Zimmer, L. & Morgan, J. P. (1997). Marijuana myths, marijuana facts: A review of the scientific evidence. New York: Lindesmith Center.
Předběžná náplň práce
Konopí je nejčastěji užívanou ilegální drogou ve světě. Dosud ovšem nebylo popsáno, jakou roli hraje „kvalita“ konopných drog pro uživatele v České republice, do jaké míry dokáží rozlišovat jednotlivé odrůdy a také jaké techniky používají uživatelé v České republice, aby zabránili nežádoucím účinkům konopí. V odborné literatuře se kvalitní konopí objevuje ve smyslu potentního konopí, ale o bezpečnosti není mnoho zmínek. Cílem této práce je zjistit, co považují čeští uživatelé konopí za kvalitní konopí, a jak a podle čeho jej posuzují. Současně se výzkum zaměří na zjišťování uživatelských technik, které používají k předcházení fyzických a duševních nežádoucích účinků a k ovlivnění průběhu celé intoxikace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Cannabis is the most used illicit drug in the world. However, the role of cannabis "quality" for users in the Czech Republic has not been described, to what extent do they distinguish different varieties and what techniques users use in the Czech Republic to prevent the adverse effects of cannabis. In literature, quality cannabis appears in the meaning of potent cannabis but there is no mention about "safety" . The aim of this research is to reveal what Czech cannabis users consider as “quality” cannabis and how and by what they assess it. At the same time, research will focus on identifying user techniques which they use to prevent physical and mental side effects and how these techniques influence the whole intoxication.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK