Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Možnosti rozvoje čtenářských strategií předvídání a vizualizace v mateřské škole
Název práce v češtině: Možnosti rozvoje čtenářských strategií předvídání a vizualizace v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: The possibilities of the development of the reading strategies of prediction and visualization in kindergarten
Klíčová slova: čtenářská pregramotnost, čtenářské strategie, porozumění textu, předvídání, vizualizace, mateřská škola, práce s knihou
Klíčová slova anglicky: pre-reading literacy, reading strategies, understanding of the text, prediction, visualization, kindergarten, working with the book
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2016
Datum zadání: 30.10.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je vybrat a popsat vhodné metody práce s textem k rozvoji dvou čtenářských strategií – předvídání a vizualizace – hledání souvislostí – u dětí předškolního věku. Cílem praktické části je potom navrhnout a realizovat takovou práci s dětmi předškolního věku, která by vedla k rozvoji těchto čtenářských strategií.

Zásady pro vypracování:
1. Studium odborné literatury k tématům: čtenářské strategie, práce s textem u dětí předškolního věku, čtenářské strategie předvídání a vizualizace
2. Navržení vhodných metod pro práci s textem k rozvoji čtenářských strategií předvídání a vizualizace
3. Ověření těchto metod v praxi – dlouhodobější práce s dětmi předškolního věku na rozvoji těchto čtenářských strategií, systematické pozorování dětí – rozbor, intepretace a reflexe vlastní pedagogické práce.

Pravidelné konzultace osobně či emailem v průběhu zpracování práce.
Seznam odborné literatury
GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-854-8.

HOMOLOVÁ, Kateřina. Čtenářská propedeutika. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7368-657-4.
CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 572 s.

KROPÁČKOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka; KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, [S.l.], v. 24, n. 4, p. 488–509, nov. 2014. ISSN 1805-9511. Dostupné na: <https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1896>. Datum přístupu: 10 apr. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-4-488.

ROBB, Laura. Reading strategies that work: teaching your students to become better readers. New York: Scholastic Professional Books, c1996, 94 p. ISBN 05-902-5111-2.

RYBÁROVÁ, Eva: Čtenářské strategie jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku (diplomová práce). Praha: PedF UK, 2016.

ŠAFRÁNKOVÁ, K. Jak modelovat čtenářské strategie. Kritické listy: občasník pro kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2010, 2010(36): str. 28-31. ISSN 1214-5823.

TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.

Odborná literatura věnující se předškolní pedagogice a dětské psychologii, která souvisí s tématem práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK