Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Mapování názorů pracovníků ambulantních adiktologických zařízení na možnost zavádění substituční léčby závislosti na metamfetaminu
Název práce v češtině: Mapování názorů pracovníků ambulantních adiktologických zařízení na možnost zavádění substituční léčby závislosti na metamfetaminu
Název v anglickém jazyce: Mapping the opinions of outpatient addiction tretment facility workers on the possible implementation of substitution treatment for methamphetamine addiction
Klíčová slova: Metamfetamin, ambulantní léčba, farmakoterapie závislosti na metamfetaminu, substituční léčba, hodnocení
Klíčová slova anglicky: Metamphetamine, outpatient treatment, methamphetamine dependence drug therapy, substitution treatment, evaluation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Brenza
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2016
Datum zadání: 30.10.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: MUDr. Jakub Minařík
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá mapováním názorů pracovníků ambulantních zařízení na možnost zavádění substituční léčby závislosti na metamfetaminu. Mezi sledované oblasti patřilo hodnocení úspěšnosti léčby závislosti na metamfetaminu v ambulantních zařízeních, rozdílnost v práci s uživateli podle užívané návykové látky, procentuální zastoupení uživateli metamfetaminu v zařízeních, vhodnost farmakoterapie závislosti na metamfetaminu pro klienty ambulantních zařízení a postavení substituční léčby závislosti na metamfetaminu podle respondentů. Teoretickou oporu tvoří aktuální situace v oblasti užívání metamfetaminu, rizika, jež s sebou užívání metamfetaminu nese, doposud dostupné možnosti léčby, a také jakýsi přehled dosavadních studií, které byly realizovány v poli farmakoterapie závislosti na metamfetaminu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the mapping of opinions of outpatient workers on the possibility of introducing substitution treatment of methamphetamine dependence. The monitored areas included assessing the success of treatment of methamphetamine addiction in outpatient facilities, differences in user work by substance use, percentage of methamphetamine users in facilities, the suitability of methamphetamine drug therapy for outpatient clients and the status of substitution treatment for methamphetamine dependence. The theoretical background is the current situation regarding the use of methamphetamine, the risks associated with the use of methamphetamine, the available treatment options, as well as an overview of studies carried out in the field of methamphetamine dependence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK