Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt výživového poradenství na mentální anorexii, její vznik i léčbu
Název práce v češtině: Efekt výživového poradenství na mentální anorexii, její vznik i léčbu
Název v anglickém jazyce: The effect of nutritional counselling on anorexia nervosa, its origin and treatment
Klíčová slova: nutriční poradenství, výživový poradce, nutriční terapeut, zdravotnické povolání, mentální anorexie
Klíčová slova anglicky: nutritional counselling, nutritionist, dietitian, medical profession, anorexia nervosa
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Teofil
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2016
Datum zadání: 27.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.10.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: Mgr. Bc. Martina Karbanová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce bylo získat komplexní pohled na nutriční poradenství a potvrdit nebo vyvrátit efekt výživového poradenství na vznik či rozvoj mentální anorexie. V teoretické části jsou popsány podmínky vykonávání povolání v oblasti nutričního poradenství a rozdíly mezi poskytováním služeb nutričního terapeuta a výživového poradce. Dále jsem se podrobně věnovala rizikovým faktorům, které mohou být příčinou vzniku mentální anorexie, jejím typům, léčbě a prevenci. Výzkum byl proveden vyhodnocením rozhovorů se třemi klientkami poradenského centra Anabell a zároveň klientkami výživového poradce. Provedeným výzkumem bylo potvrzeno, že důvěra ve výživové poradce je velká a klientky s přesností dodržují jejich výživová doporučení, která mohou mít vliv na jejich zdravotní stav. Provedení zdravotní anamnézy nebylo provedeno ani v jednom z případů. Součástí této anamnézy je také důležitá oblast psychosociálních problémů, která byla zanedbána. Všechny tři mé respondentky potvrdily neznalost rozdílů mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem. Výsledky této práce umožňují pohled na neodbornou péči výživových poradců. Ukazují, že je nezbytné šířit povědomí o možnosti využití služeb nutričního terapeuta v oblasti výživy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this bachelor's thesis is to obtain a complex view of nutritional counselling and to prove or disprove influence of nutritionist's care on triggering and developing anorexia nervosa.The theoretical part describes the conditions for practising nutritional counselling and differences between dietitians and nutritionists. Also, this part focuses on factors that can trigger anorexia nervosa, its types, and prevention. The research was conducted by evaluating interviews with three clients of Anabell counselling centre and three clients of a nutritionist. The results show that the trust in the nutritionists is high and the clients precisely follow their recommendations which can affect their health. Inspection of the medical history of the nutritionist´s clients was executed in neither of the cases. The medical history contains the important part of psychosocial issues and it was neglected. All of the three respondents confirmed that they did not know the difference between dietitian and nutritionist. The results provide an insight into the incompetent care of the nutritionists. They show that it is essential to spread knowledge on the possibility to use services of dietitians in the nutrition field.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK