Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souběh funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu
Název práce v češtině: Souběh funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu
Název v anglickém jazyce: Concurrence of the office of governing body and employment relationship
Klíčová slova: Souběh funkce, statutární orgán, pracovněprávní vztah.
Klíčová slova anglicky: Concurrence of function, board member, employment relationship.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2016
Datum zadání: 07.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 13:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat a souhrnně zpracovat problematiku souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu. Účelem této práce je zmapovat tuto problematiku z hlediska aktuální právní úpravy, judikatury i odborné diskuze. Zároveň se práce snaží vypořádat s různorodostí pohledů a přístupů k této otázce.
Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, odpovídajících rozdělení cílů práce dle úvodu práce. První kapitola obecně pojednává o teoretických východiscích. Jsou zde vymezeny základní pojmy jako smlouva o výkonu funkce nebo závislá práce, bez jejichž definice by se práce neobešla. Druhá kapitola analyzuje historický vývoj této problematiky se zaměřením nejen na právní úpravu, ale i na judikaturu. První podkapitola se zabývá obdobím od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2011, jako prvním zkoumaným historickým obdobím. Druhá podkapitola zkoumá krátké období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013, které je považováno za jedině období, kdy byl souběh výslovně dovolený.
Třetí kapitola nabízí exkurz do úpravy souběžného výkonu funkce a pracovněprávního poměru v zahraničí. Je zde stručně představena právní úprava ve Spolkové republice Německo a úprava dle práva Anglie a Walesu. Ve třetí podkapitole se autorka zběžně zabývá judikátem Soudního dvora Evropské unie, ve kterém byl posuzován případ se souběhem funkce související.
Čtvrtá a poslední kapitola je zaměřena na aktuální právní úpravu, z velké části se věnuje judikatuře k této problematice. Není zde ani zapomenuto na poměrně rozsáhlou veřejnou diskuzi, kde nejeden odborník vyjadřuje názor, zda považuje souběh funkce člena statutárního orgánu za dovolený, či nikoliv. V neposlední řadě je rozebrán nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. září 2016, sp. zn. I ÚS 190/15, který přinesl malou revoluci v nahlížení na souběh funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The principal objective of this thesis is to analyse and collectively process issue of concurrence of the office of governing body and employment relationship. The aim of this thesis is to analyse this issue from the current legislation, jurisprudence and also from expert discussion point of view. At the same time, the thesis seeks to deal with the diversity of views and approaches to the issue.
The thesis consist of four chapters, which do correspond to the main goals of the thesis, as stipulated in the Introduction. Chapter one deals with the theoretical background. There are defined basic terms such as agreement on the performance of a position or employment relationship, necessary for this thesis. Chapter two analyses the historical development of this issue, focusing not only on legislation, but also on jurisprudence. The first subchapter covers the period from 1 January 1993 to 31 December 2011, as the first examined historical period. The second subchapter examines the brief period from 1 January 2012 to 31 December 2013, which is considered the only period when the concurrence of the office were explicitly allowed.
The third chapter attempts to introduce foreign legislation of concurrence of the office of governing body and employment relationship. There is briefly introduced legislation in the Federal Republic of Germany and legislation of the law of England and Wales. In the third subchapter, the author briefly deals with the case law of the Court of Justice of the European Union related to the concurrence of the office issue.
The fourth and the final chapter focuses on the current legislation, a large part is devoted to the case law. There is not forgotten to the range public debate, where many experts shows their opinion as to whether the concurrence of the office of governing body for allowable or not. Finally, the case of Constitutional Court of the Czech Republic, dated 22 September 2016, ref. I ÚS 190/15 is disassembled. This case brought a small revolution regarding the preview of concurrence of governing body and employment relationship.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK