Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klíčové problémy začínajících učitelů
Název práce v češtině: Klíčové problémy začínajících učitelů
Název v anglickém jazyce: Key problems of commencing teachers
Klíčová slova: profesní vývoj učitele, kompetence učitele, začínající učitel, učitelé ISCED 1 až 3, problémy začínajících učitelů
Klíčová slova anglicky: teacher's professional development, teacher's competencies, beginning teacher, ISCED 1 to 3 teachers, problems of beginning teachers
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2016
Datum zadání: 01.01.2017
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 978 80 7315 185 0.
HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978 80 247¬¬ 3704 1.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu vyučování. 4. vyd. Praha: Portál, 2012. 164 s. ISBN 978 80-262 0052-9.
LUKAS, Josef. Učitel – jeho profesní vývoj a sociální vztahy ve škole. Disertační práce. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2011. 171 s.
PRŮCHA, Jan. WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 7. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80 262-0403 9.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2014 [cit. 2016 06-02]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/Strategie¬_2020_web. pdf
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problémy začínajících učitelů. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou fundamentální potíže učitelů, kteří pracují ve školství prvních pět let. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
Teoretická část nejprve pojednává o profesním vývoji a kompetencích učitele. Dále popisuje profesní přípravu a pomoc, která je začínajícím učitelům poskytnuta. Ve stěžejní kapitole teoretické části jsou specifikovány problémy, s kterými se začínající učitelé nejčastěji setkávají. Popis potíží vychází z analýzy odborné literatury a výsledků dosavadních šetření. V závěru teoretické části jsou uvedeny stěžejní výzkumy, které byly v dané oblasti provedeny.
Praktická část vychází z výsledků dotazníkového šetření. Respondenty výzkumného souboru jsou začínající učitelé ISCED 1, 2 a 3. Na základně získaných dat je provedena analýza klíčových problémů a jsou srovnány výsledky učitelů odlišných úrovní ISCED. Pozornost je věnována také profesní přípravě, pomoci začínajícím učitelům a postojům učitelů ke své profesi. Praktickou část uzavírá porovnání získaných dat s výsledky výzkumu profesora Šimoníka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the problems of beginning teachers. Its aim is to find out what the fundamental difficulties of teachers working in education for the first five years are. The thesis is divided into the theoretical and the practical part.
The theoretical part first deals with professional development and teacher's competencies. It also describes professional preparation and assistance that is provided to beginning teachers. In the main chapter of the theoretical part, the problems that beginning teachers most often experience are specified. The description of the difficulties is based on an analysis of the literature and the results of the existing surveys. At the end of the theoretical part, the key surveys carried out in the given area are presented.
The practical part is based on the results of a questionnaire survey. The respondents in the research group are beginning teachers of ISCED 1, 2 and 3 level. Based on the data obtained, the key issues are analyzed and the results of teachers of different ISCED levels are compared. Attention is also paid to professional training, assistance to beginning teachers and teachers' attitudes towards their profession. The practical part concludes with the comparison of the obtained data with the results of Professor Šimoník's research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK