Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích
Název práce v češtině: Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích
Název v anglickém jazyce: Signs of epilepsy spectrum disorder in persons with psychostimulant addiction
Klíčová slova: látková závislost, porucha epileptického spektra, limbický systém, neurotoxicita, psychostimulantia, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: drug dependence, epilepsy spectrum disorder, limbic system, neurotoxicity, psychostimulants, questionnaire investigation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2016
Datum zadání: 11.12.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2018
Oponenti: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématicky se jedná o pokračování již obhájené kvalifikační práce Bc. Lucie Špulákové, která se symptomatologií poruchy epileptického spektra zabývala v širším kontextu drogově závislých osob. Na základě dosažených poznatků by se aktuálně vyšetřovaný soubor soustředil pouze na abúzus psychostimulancií. Podle informace poskytnuté odbornou konzultantkou MUDr. Jelou Hrnčiarovou by se jednalo převážně o závislost na pervitinu, z ostatních návykových látek je přípustný kokain, efedrin, mefedron a methylendioxymetamfetamin ("extáze"). Experimentální část diplomové práce lze zahájit po dohodě s MUDr. J. Hrnčiárovou ihned po schválení klinického šetření etickou komisí FN v Hradci Králové. Příslušné dokumenty budou zpracovány v prosinci 2016, vydání souhlasu etické komise se předpokládá v lednu příštího roku. Vlastní šetření by podle časových možností Bc. Ž. Jakubové proběhlo v rozmezí únor 2017 - únor 2018. K dispozici budou tři dotazníky, tzn. vstupní (anamnestický) a dva standardizované. Nezávisle na tom lze postupně zpracovat teoretickou část kvalifikační práce.
Seznam odborné literatury
Donáth V.: Alkohol, drogy a niektoré iné psychotropné látky vo vzťahu k epilepsii. Psychiatrie pro praxi. 4, 2003, 259-262.
Nestler E.J., Hyman S.E., Malenka R.C.: Molekulárna neuropsychofarmakológia. Vydavateĺstvo F, Trenčín, 2012, 364-370.
Kalina K.: Základy klinické adiktologie. Praha: Psyché (Grada), 2008.
Li C.R., Sinha R.: Inhibitory control and emotional stress regulation: Neuroimaging evidence for frontal-limbic dysfunction in psycho-stimulant addiction. Neurosci. Rev., 32, 2008, 581-597.
Orel M., Pacová V.: Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Psyché (Grada), 2009.
Patarák M.: Predĺžená amygdala v súčasnej biologickej psychiatrii. Psychiatria pre prax, 11, 2010, 158-160.
Moratalla R. et al.: Amphetamine-related drugs neurotoxicity in humans and in experimental animals: Main mechanisms. Progr. Neurobiol., 2015, 1-22.
Špuláková L.: Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u drogově závislých osob. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, 2016, 1 - 78.
Tyner E.A., Fremouw: The relation of methamphetamine use and violence: A critical review. Aggression&Violent Behavior, 13, 2008, 285-287.
Roberts R. et al.: The phenomenology of multiple partial seizure-like symptoms without stereotyped spells: An epileptic spectrum disorder? Epilepsy Res., 13, 1992, 167-177.
Předběžná náplň práce
Abstrakt (česk./angl.)
Úvod a cíl práce (závěry dipl. práce L. Špulákové)
Teoretická část (psychostimulancia: rozdělení, rozšíření v populaci, mechanismus účinku a neuroanatomické koreláty, psychiatrická symptomatologie; neurotoxicita psychostimulancií, psychostimulancia a epilepsie)
Praktická část:
Výchozí hypotéza/hypotézy
Charakteristika vyšetřovaného souboru a použité metody
Výsledky
Diskuze a závěry
Seznamy (použitá literatura a podle potřeby grafy, obrázky, tabulky atd.)
Přílohy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK