Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalosti a postoje adolescentů ke zdravé výživě
Název práce v češtině: Znalosti a postoje adolescentů ke zdravé výživě
Název v anglickém jazyce: Knowledge and attitudes of adolescents towards healthy eating
Klíčová slova: adolescent, zdravá výživa, znalosti, postoje
Klíčová slova anglicky: adolescent, healthy eating, knowledge, attitudes
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2016
Datum zadání: 21.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: Mgr. Bc. Martina Karbanová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Teoretická část diplomové práce se zabývá specifickými nutričními potřebami a pojetím zdravé výživy v období dospívání. Znalosti i postoje se v období dospívání neustále vyvíjí
a mohou být také negativně ovlivněny mnoha způsoby (nejčastěji médii), proto je v práci kladen důraz na rizika z nadměrného nebo naopak nedostatečného příjmu energie a živin. Zvláštní kapitola se věnuje poruchám příjmu potravy. Práce podrobně rozebírá jednotlivé kategorie potravinové pyramidy se zaměřením na potřeby a úskalí, které se týkají dospívajících.
Praktická část diplomové práce se zaměřuje na zmapování znalostí a postojů adolescentů ke zdravé výživě. Mezi hlavní cíle této práce patřilo porovnat znalosti o zdravé výživě
u adolescentů v závislosti na právě studované škole a dále věku (v této práci byla porovnávána mladší věková kategorie 13-15 let se starší věkovou kategorií 17-19 let). Dalším cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi postojem ke zdravé výživě a pohlavím
a dále rozdíl mezi postoji u zmíněných dvou věkových kategorií adolescentů.
Použitou metodikou bylo dotazníkové šetření. V období od poloviny února do konce března 2017 byla získávána data na školách ve Středočeském kraji, konkrétně ve městech Vlašim
a Benešov. Respondenty byli studenti základní školy, středního odborného učiliště, střední odborné školy a gymnázia. Dotazníky vyplňovali v rámci výuky buď v tištěné nebo online formě. Celkový počet respondentů byl 382. Dotazník byl rozdělen na část obecnou, znalostní, část zaměřenou na postoje a dále pak kombinaci znalosti a postoje.
Podle výsledků této práce lze říci, že adolescenti mají dobré znalosti o zdravé výživě.
Ve znalostní části dotazníku dosáhli adolescenti dle věku úspěšnosti v rozmezí 75-82 %. Rozdíl mezi znalostmi v závislosti na věku se neprojevil. Dle výsledků této práce mají lepší znalosti o výživě studenti střední odborné školy než studenti odborného učiliště. Studenti gymnázia měli lepší znalosti než studenti odborného učiliště, ale horší znalosti než studenti střední odborné školy – zde byly však rozdíly jen mírné. Dále tento průzkum ukázal, že více než polovina adolescentů má pozitivní postoj ke zdravé výživě. V postojích ke zdravé výživě se neprojevily významnější rozdíly v závislosti na věku ani pohlaví. Poslední část dotazníku zaměřující se na kombinaci znalosti a postoje ukázala, že i přes dobré znalosti o zdravé výživě zhruba třetina adolescentů raději upřednostní nevhodnou variantu denního jídla.
Dobré znalosti nemusí být předpokladem pozitivního postoje a nezaručují správné chování v oblasti skutečných stravovacích návyků. Přesto je důležité na ně dbát a minimalizovat šíření nesprávných informací o zdravé výživě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The theoretical part of the diploma thesis deals with specific nutritional needs and the concept of healthy nutrition during period of adolescence. Knowledge and attitudes are constantly evolving in period of adolescence and can also be negatively affected in many ways (most often through media), so emphasis is placed on the risks of excessive or inadequate intake
of energy and nutrients. A special chapter deals with eating disorders. The paper analyses individual categories of the food pyramid in detail, focusing on needs and pitfalls related
to adolescents.
The practical part of the diploma thesis focuses on mapping of the knowledge and attitudes
of adolescents towards healthy nutrition. Main aims of this work were to compare
the knowledge of adolescents about healthy nutrition, depending on the currently studied school and age (in this work was compared the younger group aged 13-15 with the older group aged 17- 19). Another aim of the work was to investigate the relationship between
the attitude towards healthy nutrition and the sex and also the difference in attitudes between the two adolescent age categories.
The used methodology was a questionnaire survey. From mid-February to the end of March 2017, data was collected at schools in the Central Bohemia Region, specifically in the town
of Vlašim and Benešov. Respondents were students of elementary school, vocational school, secondary specialized school and grammar school. The questionnaires were filled in a printed or online form. The total number of respondents was 382. The questionnaire was divided into a general part, knowledge, a part focused on attitudes and a combination of knowledge
and attitudes.
Based on the results of this work, adolescents have good knowledge of healthy nutrition.
In the knowledge section of the questionnaire, adolescents reached range of succes of 75-82 % according to their age. There was no difference between age-related knowledge. According to the results of this work, students of secondary specialized school have better knowledge
of nutrition than students of vocational school. Grammar school students had better knowledge than vocational school students, but worse knowledge than secondary specialized school students - but the differences were only moderate. Furthermore, this survey has shown that more than half of questioned adolescents have a positive attitude towards healthy nutrition. Attitudes towards healthy nutrition did not show any significant differences depending on age or gender. As the last part of the questionnaire focusing on the combination of knowledge and attitudes has shown, about a third of adolescents prefer an inappropriate variation of daily food despite good knowledge of healthy nutrition.
Good knowledge doesn‘t have to be a prerequisite for a positive attitude and doesn‘t guarantee good behaviour in eating habits. However, it is important to take care
of it and minimize the spread of incorrect information about healthy nutrition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK