Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Psychologické aspekty role nevlastního otce
Název práce v češtině: Psychologické aspekty role nevlastního otce
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of the role of stepfather
Klíčová slova: Nevlastní otec,složená rodina,rozvod
Klíčová slova anglicky: Stepfather,divorce,second families
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Mertin
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2015
Datum zadání: 28.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2016
Datum a čas obhajoby: 24.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zatímco porozvodová péče a její psychologické dopady na dítě jsou poměrně dobře prozkoumány, psychologická literatura zatím nedostatečně prozkoumala působení nevlastního otce. Diplomantka se bude věnovat proměně fungování otce v běžné rodině v posledních desetiletích, známými aspekty působení různých forem porozvodové péče. Porovná údaje o psychologické situaci dětí v rodinách s biologickým otcem a s otcem v nově složené rodině.

V empirické části zmapuje působení nevlastního otce v několika situacích: bezdětný muž vstupuje do rodiny, kde žena má děti, muž se svými vlastními dětmi vstupuje do rodiny, kde jsou již děti matky, muž má zkušenosti s výchovou, ty však jsou již starší a nežijí v nové rodině apod. Základní metodou kvalitativního výzkumu budou rozhovory s otci, kteří do nového vztahu vstupují s různými rodičovskými zkušenostmi.

Cílem diplomového projektu bude porovnání rolí nevlastních otců v rozličných rodinných konstelacích, vlastní vnímání a uvědomování si úskalí, výhod, nevýhod. Porovnání těchto náhledů na situaci a pozici v nové rodině s pohledy otců, kteří žijí s biologickou rodinou
Seznam odborné literatury
ANTIER, Edwige. Dítě toho druhého: umění žít s dítětem nového partnera. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 142 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-946-1.

BOKOVÁ, Ludmila. Rodiče, děti a jejich problémy: sborník studií. 1. vyd. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011, 126 s. ISBN 978-80-904920-0-4.

DUDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, 234 s. Sociologické disertace. ISBN 978-80-7330-136-1.

FELKER, J. A., FROMME, D. K., ARNAUT, G. L., & STOLL, B. M.. A qualitative analysis of stepfamilies: The stepparent. Journal of Divorce and Remarriage, 2002, 125-142. Retrieved from the EBSCOhost database.

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002, 128 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7.

MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, 98 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-85282-83-6.

PARKE, Ross D. Fatherhood. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996, x, 319 s. The Developing Child. ISBN 0-674-29518-8.

SVARE, G., JAY, S., & MASON, M. Stepparents on Stepparenting. Journal of Divorce & Remarriage,2004, 41(3-4), 81-97. DOI: 10.1300/J087v41n03_04

WHITE, L., & GILBRETH, J. When children have two fathers: Effects of relationships with stepfathers and noncustodial fathers on adolescent outcomes. Journal of Marriage, 63(1), 155-167, 2001. Retrieved from the EBSCOhost database.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK