Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Host-microbiota, pro-inflammatory immunity and physiological senescence in wild birds
Název práce v češtině: Mikrobiota hostitele, zánětlivá imunitní odpověď a fyziologická senescence u volně žijících ptáků
Název v anglickém jazyce: Host-microbiota, pro-inflammatory immunity and physiological senescence in wild birds
Klíčová slova: ptáci, adaptivní konvergence, genová ztráta, vrozená imunita, positivní selekce, strukturní bioinformatika, mikrobiota hostitele, mikrobiom, pěvci, pattern-recognition receptory, senescence, stárnutí, inflammaging, zánět, oxidativní stress, antioxidanty, redoxní rovnováha, sýkora koňadra, Parus major
Klíčová slova anglicky: birds, adaptive convergence, gene loss, innate immunity, positive selection, structural bioinformatics, host microbiota, microbiome, passerines, pattern-recognition receptors, senescence, ageing, inflammaging, inflammation, oxidative stress, antioxidants, redox balance, great tit, Parus major
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Martin Těšický, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2016
Datum zadání: 20.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2023
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2023
Oponenti: prof. Barbara Tschirren
  Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Mgr. Hana Velová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tato dizertační práce se zaměří na řešení tří výzkumných otázek souvisejících s evoluce imunitní odpovídavosti u ptáků:
1) Jaké jsou ekologické determinanty složení mikrobioty ovlivňující imunitu?
- Cílem je popsat variabilitu střevní mikroflóry pěvců a propojit složení mikrobiálního společenstva s věkem, pohlavím, ekologickými a evolučními faktory ve velkých komparativních datových souborech.
2) Jaká je variabilita v ptačích imunitních genech interagujících s mikrobiotou a určujících aktivaci zánětu?
- Cílem je charakterizovat evoluční diverzitu imunitních genů u ptáků a identifikovat faktory a procesy, které ji určují.
3) Jaká je souvislost mezi zánětem a dalšími fyziologickými znaky, které se mění během stárnutí?
- Cílem je prozkoumat trajektorie věkem podmíněných změn imunity a souvisejících fyziologických znaků během stárnutím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation project will answer three research questions concerning evolution of immune responsiveness in birds:
1) What are ecological determinants of microbiota composition affecting immunity?
- The goal is to describe variation in passerine gut microbiota and link the microbial community composition with age, sex, ecological and evolutionary factors in large comparative datasets.
2) What is the variation in avian immune genes interacting with microbes and determining activation of inflammation?
- The goal is to characterise the evolution immune gene diversity in birds and identify factors and processes driving it.
3) What is the link between inflammation and other physiological traits changing during senescence?
- The goal is to investigate trajectories of age-related changes in immunity and related physiological traits during ageing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK