Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antický svět v českých a slovenských učebnicích
Název práce v češtině: Antický svět v českých a slovenských učebnicích
Název v anglickém jazyce: Ancient world in Czech and Slovak schoolbooks
Klíčová slova: antika - učebnice - Česká republika - Slovenská republika - škola
Klíčová slova anglicky: antiquity - schoolbooks - Czech Republic - Slovak Republic - school
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2016
Datum zadání: 05.12.2017
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Robert Skopek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza a srovnání kapitol o antice v učebnicích samostatné České a Slovenské republiky v kontextu doby vzniku a vzájemných vztahů s ohledem především na vývoj učebnic v předchozím politickém systému.
Seznam odborné literatury
Prameny: Učebnice vydané v České republice, učebnice vydané ve Slovenské republice (Valachovič, Pavel; Kratochvíl, Viliam; Mucska, Vincent. Dejepis 1. Od staroveku k stredoveku, Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2001; Bartl, Július – Kamenický, Miroslav – Valachovič, Pavol: Dejepis pre 1. ročník gymnázií. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1. vydanie, Bratislava 2000; aj.) ve srovnání s předchozím obdobím (Jílek, Tomáš a kol.: Dejepis /1/ pre 1. ročník gymnázia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1. vydanie, Bratislava 1984; atd.

Sekundární literatura:
Boháčová, Michaela. Pojetí antiky v prvorepublikových učebnicích dějepisu. Diplomová práce. PedF UK, 2016;
Dubská, Hana. Antika v učebnicích dějepisu pro základní školy 1948-1989. Diplomová práce. PedF UK, 2015;
Kepartová, Jana. Středoškolská antika ve třetí čtvrtině 19. století. Historica Olomucensia 47, 2014, 91-116;
Svoboda, K. Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1957 (ke stažení na stránkách Kabinetu pro klasická studia - FLÚ AV ČR: www.ics.cas.cz - v Oddělení antických tradic);
Valenta, J. Problematika cíle a výuky latinského jazyka na gymnáziích. Dipl. práce, Praha: FF UK, 1978 (navazuje na K. Svobodu, do r. 1948, k nahlédnutí v Ústavu pro řecká a latinská studia FF UK);


Předběžná náplň práce
Studentka se seznámí s českými a slovenskými učebnicemi v samostatné České a Slovenské republice a provede jejich analýzu. Zasadí je do kontextu politické situace a kontextu školského systému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK