Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole
Název práce v češtině: Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Developement of work on structure in kindergarten
Klíčová slova: struktura; strukturovaný celek; předmatematická gramotnost; dítě předškolního věku; vertikální směr; horizontální směr
Klíčová slova anglicky: structure; structured whole; pre-mathematics literacy; pre-school child; horizontal; vertical
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Kaslová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2016
Datum zadání: 13.10.2016
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zjistit, které struktury dítě vnímá snadno
a u kterých typů se vyskytují obtíže.
Tyto obtíže charakterizovat a případně doporučit vhodné aktivity,
které by předcházely činnostem v posledním roce mateřské školy.
Seznam odborné literatury
Kaslová, M. Celek a jeho části. CCP: Pardubice, 2015.
Kyloušek, P. (vyd.): Znak, struktura, vyprávění. Výběr prací francouzského strukturalismu. Brno, 2002
Sériot, P.: Struktura a celek: intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě. Praha, 2002
Šikl, Radovan (1998). Vnímání struktury pohybujících se objektů. Československá psychologie, 42, 3, 245-259.
Bláha, J. Struktura výtvarného a hudebního díla (kapitola Tvar, prostor a čas) Praha, 2006.
Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Portál : Praha, 2000.
Koukolík, F. Lidský mozek, Portál : Praha, 2002.
Gardner, H. Dimenze myšlení. Portál : Praha, 1999.
Předběžná náplň práce
1) Studentka prostuduje potřebnou literaturu, včetně zahraniční.
2) Na teoretickém základě sestaví sérii testovacích aktivit.
3) V rámci individuálního šetření zadá připravené aktivity s 16 dětmi dle připraveného scénáře.
4) Provede analýzu dětských prací včetně průběhu řešení.
5) Na základě analýzy doporučí další vhodné aktivity pro mateřskou školu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1)Student reeds through the theoretical sources (foreign including).
2)This theoretical background wiil be used for the composition of a set of test activities.
3)This set will be presented Individually with 16 children respecting prepared scenario.
4)Colected data will be analysed (including data obteind during the process of solution)
5)In the end he/she will prepare new activities suitable for pre-school children and apply
the conclusion from this analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK