Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Středověká Zbraslav
Název práce v češtině: Středověká Zbraslav
Název v anglickém jazyce: Zbraslav in Middle-Ages
Klíčová slova: Zbraslav,středověk,Ostrov, osídlení, historie
Klíčová slova anglicky: Zbraslav. Middle-Age, monastery of Ostrov, settlement, history
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2016
Datum zadání: 21.10.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant prostuduje dostupné prameny (písemné, archeologické, uměnovědné, případně i toponomastické). Na základě shromážděných pramenů a prostudované literatury pak provede analýzu pramenného fondu. Na základě analýzy pramenů se pokusí o syntetický pohled na dějiny Zbraslavi ve středověku.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Acta judiciaria consistorii Pragensis, ed. F. Tadra, Praha 1893 a další svazky
Archiv český, ed. F. Palacký, Praha 1840 a další svazky
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. (805-1197), ed. G. Friedrich, Praha 1904-1907; II. (1198-1230), ed. G. Friedrich, Praha 1912; III. 1-2 (1231-1240), ed . G. Friedrich, Z. Kristen, Praha 1942-1962; III.3 Acta spuria et additamenta, ed. G. Friedrich, Z. Kristen et J. Bystřický, Olomouc 2002; III.4 Index nominum et glossarium, ed. J. Bystřický, Olomouc 2002; IV. 1-2 (1241-1253), ed. J. Šebánek, S. Dušková, Praha 1974-1982; V.4 Prolegomena diplomatica, indices, exempla scripturae, sigilla, ed. S. Dušková, Z. Vašků, Praha 1993; VI.1. (1278-1283), ed. Z. Sviták, H. Krmíčková, J. Krejčíková, J. Nechutová, Praha 2006
Codex iuris municipalis regni Bohemiae I. Privilegia měst pražských, II. Privilegia královských měst venkovských v království Českém z let 1225 až 1419, ed. J. Čelakovský, Privilegia nekrálovských měst českých z let 1232-1452, ed. A. Haas, Praha 1886-1895
Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente. Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými, ed. J. Emler, Praha 1881
Fontes rerum Bohemicarum I-V, ed. J. Emler aj., Praha 1871-1893
Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279-1296), ed. J. B. Novák, Praha 1903
Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim I-X, edd. A. Tingl et J. Emler, Praha 1867-1889
Libri erectionum I, ed. K. Borový, Praha 1873 a další svazky
Listy kláštera Zbraslavského, ed. F. Tadra, Praha 1904
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. (1253-1310), ed. J. Emler; III. (1311-1333), ed. J. Emler; IV. (1333-1346), ed. J. Emler, Praha 1883-1892; VI.3, ed. B. Mendl, Praha 1954
Reliquiae tabularum terrae I-II, ed. J. Emler, Praha 1870-1872
Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, ed. B. Bretholz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicum, Nova series 2, München 1995
Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 1-2. Vydání textu a veškerého textového materiálu. K vydání připravili J. Daňhelka, K. Hádek, B. Havránek, N. Kvítková, Praha 1988
Zbraslavská kronika, Připravili Z. Fiala a M. Bláhová, Praha 1976
Indikační skici Stabilního katastru, uložené v Národním archivuDoporučená litaratura:
BOHÁČ, Zdeněk: Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské, Praha 1978
BOHÁČ, Zdeněk: Katastry - málo využitý pramen k dějinám osídlení, in: Historická geografie 20, 1982, s. 18-87
BOHÁČ, Zdeněk: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, in: Československý časopis historický 21, 1973, s. 369-388
BOHÁČ, Zdeněk: Ostrov. Tisíciletá historie zmařeného kláštera, Jílové u Prahy 1999
DURDÍK, Tomáš - BOLINA, Pavel: Středověké hrady v Čechách a na Moravě, Praha 2001
HANSL, František: Smíchovsko a Zbraslavsko, Smíchov 1899
HOFFMAN, František: Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009
CHARVÁTOVÁ, Kateřina: Václav II. Král český a polský, Praha 2007.
CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Zbraslav – pohřebiště posledních Přemyslovců. Dějiny a současnost. 1991, čís. 5, s. 57–58.
CHARVÁTOVÁ, Kateřina: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, II. Kláštery založené ve 13. a 14. století, Praha 2002.
KEJŘ, Jiří: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998
KLÁPŠTĚ, Jan: Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2012
MENCLOVÁ, Dobroslava: České hrady 1-2, Praha 1972
MERHAUTOVÁ, Anežka: Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971
NOVOTNÝ, Václav: České dějiny, I.2 Od Břetislava I. do Přemysla I. (1034-1197), I.3 Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253), I.4 Rozmach české moci za Přemysla Otakara II., Praha 1912-1937
NOVÝ, Rostislav: Ostrovské urbáře z let 1388 a 1390: k situaci venkovského lidu v době předhusitské, Sborník Národního muzea v Praze A 15, 1961, č.1
PROFOUS, Antonín: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I-IV, Praha 1947-1957
ROUBÍK, František: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959
SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze království Českého VI, Praha 1889
SEDLÁČEK, August: Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy, Praha 1920
ŠIMÁK, Josef: Pronikání Němců do Čech kolonisací ve 13. a 14. století, Praha 1938
ŠMELHAUS, Vratislav: Vývoj zemědlské výroby v českých zemích v době předhusitské, Praha 1980
ŠMILAUER, Vladimír: Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha 1960
ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 2007
ŽEMLIČKA, Josef: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002
ŽEMLIČKA, Josef: Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století, in: Památky archeologické 65, 1974, s. 419-465

Předběžná náplň práce
Práce se bude věnovat regionálním dějinám Zbraslavska ve středověku, pričemž náplň práce bude mít interdisciplinární charakter. V úvodu práce budou akcentovány dějiny Zbraslavi jako místa, kde v dávných dobách stával lovecký dvůr a později cisterciácký klášter. Právě klášterním dějinám bude věnována významná část práce. Autor práce zmapuje klášterní aktivity v přilehlé oblasti a popíše majetkové spory s ostatními institucemi. Stranou zájmu nezůstane ani osoba Petra Žitavského a jeho kronika.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma´s thesis deals with the regional history of Zbraslav area in the Middle Ages, while the thesis will have an interdisciplinary character. In the beginning, the history of Zbraslav as a place, where used to be a hunting lodge in the old days and then Cistercian monastery, will be emphasised. The history of the Zbraslav monastery will be a significant part of the thesis. The autor will cover the monastic activities in the surrounding area and describe property disputes with other institutions. Particular attention will be paid to Petr Žitavský and his chronicle as well.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK