Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teaching English Through English: Giving Instructions at A1-A2 level students
Název práce v češtině: Vyučování angličtiny skrze angličtinu: Zadávání instrukcí v hodinách u žáků na úrovni A1-A2
Název v anglickém jazyce: Teaching English Through English: Giving Instructions at A1-A2 level students
Klíčová slova: Osvojování jazyka, comprehensible input – srozumitelný jazykový vstup, jazyk instrukcí, porozumění studenty, učební styly, gesta, akční výzkum, instrukce
Klíčová slova anglicky: Language acquisition, comprehensible input, language of instruction, students’ comprehension, learning styles, gestures, action research, instructions
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2016
Datum zadání: 12.10.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Vyučování angličtiny skrze angličtinu: Zadávání instrukcí v hodinách si bude klást za cíl představit zásady instruování v hodinách a jejich praktické použití. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popíše obecná pravidla zadávání instrukcí a také se zaměří na to, jak jazyk instrukcí přizpůsobit jazykové úrovni žáků na 2.stupni základní školy. Praktická část bude obsahovat akční výzkum. Autorka vytvoří pět vyučovacích plánů, odučí je na základě výše uvedených principů a bude své hodiny reflektovat. Cílem praktické části bude autorčino zdokonalení se v zadávání instrukcí.
Seznam odborné literatury
BROWN, H. (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. White Plains, NY: Longman.
GAVORA, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
HARMER, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman.
HARMER, J. (1998). How to Teach English. London: Longman.
McNIFF, J., WHITEHEAD, J. (2008). All you need to know about action research. London: Sage.
SCRIVENER, J. (2011). Learning Teaching. Oxford: Macmillan.
WALLACE, M.J. (1998). Action Research for Language Teachers. Cambridge: CUP.
Předběžná náplň práce
Úvod
Teoretická část
1 Role instrukcí ve výuce anglického jazyka
1.1 Verbální a neverbální instrukce
2 Všeobecná pravidla pro zadávání instrukcí
2.1 Využití českého jazyka při zadávání instrukcí
2.2 Využití anglického jazyka při zadávání instrukcí
2.2.1 Modifikace sdělení
2.2.2 Aspekty modifikovaného jazyka
3 Kontrola porozumění instrukcím
3.1 Otázky kontrolující porozumění instrukcí
3.2 Elicitace instrukcí
Praktická část
4 Akční výzkum
4.1 Cíle akčního výzkumu
5 Sběr dat
5.1 Pozorovací arch pro učitele
5.2 Dotazník pro studenty
6 Fáze akčního výzkumu
6.1 Identifikace problému
6.2 Hypotézy
6.3 Intervenční plán
6.4 Výsledek
6.5 Zhodnocení
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
Theoretical Part
1 The Role of Giving Instructions
1.1 Verbal and Non-verbal Instructions
2 General Rules on Giving Instructions
2.1 The Use of Czech in Giving Instructions
2.2 The Use of English in Giving Instructions
2.2.1 Input Modification
2.2.2 Aspects of Modified Language
3 Checking Instruction Understanding
3.1 Concept Checking Questions
3.2 Eliciting Instructions
Practical Part
4 Action Research
4.1 Aims of Action Research
5 The Data Collection
5.1 In-lesson Teacher Observation
5.2 Post-lesson Student Questionnaire
6 Stages in Action Research
6.1 Problem Identification
6.2 Hypothesis
6.3 Intervention Plan
6.4 Outcome
6.5 Evaluation
Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK