Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočet rychlosti tání sněhu v závislosti na meteorologických podmínkách
Název práce v češtině: Výpočet rychlosti tání sněhu v závislosti na meteorologických podmínkách
Název v anglickém jazyce: Melt rates calculation with respect to meteorological conditions
Klíčová slova: faktor tání, tání sněhu, metoda degree-day, lesní disturbance
Klíčová slova anglicky: melt factor, snowmelt, degree-day approach, forest disturbances
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2018
Datum zadání: 08.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2019
Oponenti: RNDr. Ondřej Hotový
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tání sněhu se řídí energetickou bilancí sněhové pokrývky a je ovlivněno celou řadou faktorů, především meteorologickými podmínkami, typem vegetace a topografií. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkovou energetickou bilanci dostupnou pro tání sněhu, jako je zjevné a latentní teplo, množství krátkovlnné a dlouhovlnné radiace a teplo dodané kapalnými srážkami.
Cíle práce
1) Zhodnocení současného stavu výzkumu (pomocí rešerše odborné literatury) týkajícího se faktorů ovlivňující tání sněhu (se specifickým zaměření na vliv meteorologických podmínek) a metod výpočtu tání sněhu
2) Vyhodnocení kontinuálně měřených dat výšky sněhu a vodní hodnoty sněhu (SWE) z automatických stanic katedry FGG na Šumavě a výpočet intenzit tání (melt rates) s cílem analyzovat závislost tání na meteorologických podmínkách (teplota vzduchu, albedo, úhrn krátkovlnné radiace, rychlost větru, výskyt kapalných srážek a pokročilost sezóny).
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
První částí práce bude zhodnocení současného stavu výzkumu (pomocí rešerše odborné literatury) týkajícího se faktorů ovlivňující tání sněhu a metod výpočtu tání sněhu. Rešerše by měla mít specifické zaměření na meteorologické faktory, které tání ovlivňují, jako je teplota vzduchu, radiační podmínky, či přítomnost deště na sněhovou pokrývku.
Druhou částí práce bude vyhodnocení kontinuálně měřených dat výšky sněhu a vodní hodnoty sněhu (SWE) měřených na automatických stanicích katedry FGG a ČHMÚ na Šumavě (Modrava, Ptačí potok, Rokytka a Javoří pila). Následně proběhne výpočet intenzit tání (melt rates) a faktorů tání (dle metody degree-day) a sledována jejich závislost na meteorologických podmínkách, např. teplotě vzduchu, albedu, úhrnu krátkovlnné radiace, rychlosti větru, výskytu kapalných srážek, pokročilosti sezóny (den v roce) atd. Pro analýzy budou využita také manuálně měřená data výšky sněhu a SWE v lokalitách s různou vegetací. Tato měření budou provedena studentem v terénu (lokalita Ptačí nádrž v pramenné oblasti Vydry).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK