Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava mladých lidí z dětského domova na odchod z péče ve Středočeském kraji
Název práce v češtině: Příprava mladých lidí z dětského domova na odchod z péče ve Středočeském kraji
Název v anglickém jazyce: Preparation of teenagers from the orphanage for the leave from institutional care in the Central Bohemia Region
Klíčová slova: děti|dospívající mládež|náhradní výchovná péče|ústavní péče|odchod z dětského domova|osamostatňování|příprava na samostatný život
Klíčová slova anglicky: Children|youth|foster care|institutional care|leaving orphanage|adult life preparation|independence|self-reliance
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2016
Datum zadání: 06.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zhodnotit přípravu mladých lidí, kteří prožili alespoň část svého dětství v ústavní výchově, na odchod z péče. Teoretická část mé práce se skládá ze čtyř kapitol. V druhé kapitole jsou popsány důvody, proč jsou děti umisťovány do náhradní péče a nevyrůstají v rodině, která je pro vývoj člověka nejdůležitější. Třetí kapitola je věnována náhradní rodinné výchově, která je rozdělena na náhradní rodinnou péči a ústavní péči. Největším problémem, se kterým se potýká ústavní péče, je psychická deprivace, která je popsaná ve čtvrté kapitole. Na závěr v páté kapitole jsou zmíněné možnosti vzdělávání mládeže mimo dětský domov, které jsou nejčastěji připravované nestátními organizacemi. V praktické části jsem se zaměřila na výchovu konkrétních dětských domovech ve Středočeském kraji. K získání závěrů o přípravě na odchod z péče jsem použila rozhovory s vychovatelkami domova a mladými lidmi žijícími v tomtéž domově, které v blízké době čeká odchod z domova.
Seznam odborné literatury
BUBLEOVÁ, V., KOVAŘÍK, J. Organizace náhradní rodinné péče. In: MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Třetí, upravené vydání (ve Vyšehradu první). Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-797-7.
MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-85282-83-6.
MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073673680.
PÖTHE, Petr. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1996. Zde a nyní. ISBN 80-901-8965-2.
ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. ISBN 978-80-86991-27-6.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie. Portál, Praha, 1998, 383 s. ISBN 80-7178-269-6
ZELENÁ,Martina a Alžběta KLÉGROVÁ. Podpora rodiny. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-67-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK