Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Státní podnik a jeho majetek
Název práce v češtině: Státní podnik a jeho majetek
Název v anglickém jazyce: State-owned enterprise and its property
Klíčová slova: státní podnik, majetek státu
Klíčová slova anglicky: state-owned enterprise, state property
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 15:15
Místo konání obhajoby: Místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Státní podnik je formou právnické osoby užívanou v České republice jako alternativa k zakládání akciových společností s majetkovou účastí státu. Ačkoli státní podnik slouží jako jedna z variant nakládání s majetkem státu, je využíván nejen k hospodářským účelům, ale také k plnění další zájmů státu, jako například zájmů společenských nebo bezpečnostních. V nedávné době prodělala v reakci na rekodifikaci občanského práva a práva obchodních korporací právní úprava státního podniku výrazné změny. Cílem této diplomové práce nazvané „Státní podnik a jeho majetek“ je zanalyzovat právní úpravu státního podniku a jeho hospodaření s majetkem státu v souvislostech s dalšími právními předpisy, poukázat na nedostatky této právní úpravy, posoudit povahu státního podniku jako právnické osoby, určit povahu institutu práva hospodařit s majetkem státu a posoudit potřebnost státního podniku jako samostatné právní formy. Tato diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První dvě kapitoly se zabývají vývojem právní formy státního podniku včetně jejích předchůdců a dopadem transformace ekonomiky po pádu komunismu na postavení státních podniků. Třetí kapitola popisuje státní podnik z hlediska různých aspektů jeho právní formy jako právnickou osobu, státní organizaci a podnikatele. Ve čtvrté kapitole je analyzováno postavení státu jako zakladatele státního podniku a jeho vliv na státní podnik. Pátá kapitola popisuje postup založení, přeměn a zániku státního podniku jako právnické osoby s důrazem na zvláštnosti oproti právu obchodních korporací. V šesté kapitole je analyzováno právo hospodařit s majetkem státu, nakládání s majetkem podniku, jeho omezení ze strany zakladatele a důvody pro tato omezení. Sedmá kapitola se zabývá orgány podniku a jejich zvláštnostmi v porovnání s orgány obchodních korporací. Tato práce je zaměřena výhradně na českou právní úpravu státního podniku a nemá za cíl porovnat ji s úpravou srovnatelných právnických osob v jiných zemích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The state-owned enterprise is a type of a legal entity which is used in the Czech Republic as an alternative to founding of state-owned joint-stock companies. While the state-owned enterprise serves as a one of the possible ways of managing the state property, it is used to fulfil not only economical tasks, but also other kinds of state interest, such as social or security ones. The legal regulation of the state-owned enterprise recently undergone significant changes in reaction to the recodification of the civil law and the law of commercial corporations. The goal of this thesis called “State-owned enterprise and its property” is to analyse the legal regulation concerning the state-owned enterprise and the management of the state property performed by this legal entity in the context of other influential acts, to pinpoint the shortcomings and problems of the current legal regulation, to evaluate the nature of the state-owned enterprise as a legal entity, to determine the nature of the legal phenomenon of the right to manage the property of state and to evaluate the usefulness of the state-owned enterprise as a separate type of legal entity. This thesis is divided into seven chapters. The first two chapters deal with the development of the state-owned enterprise as a type of legal entity including its predecessors and with the impact of the transformation of economy after the fall of communism on the standing of the state-owned enterprises. The third chapter describes the state-owned enterprise from the different points of view regarding its nature as a legal entity, state organization and entrepreneur. The legal standing of the state as a founder of the state-owned enterprise and its influence on the state-owned enterprise is analysed in the fourth chapter of the thesis. The fifth chapter describes the steps required to found, transform or abolish the state-owned enterprise with emphasis on the differences compared to the law of commercial corporations. The sixth chapter analyses the phenomenon of the right to manage the state property, the management of the state property, its limitations imposed by the founder and the reasons for these limitations. The seventh chapter deals with the bodies of the state-owned enterprise and their peculiarities in comparison to the bodies of commercial corporations. This thesis deals exclusively with the Czech regulation of the state-owned enterprise. Its goal is not to compare the Czech regulation with the regulation of comparable legal entities in other countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK