Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Depozice ultratenkých vrstev na polymerní substráty
Název práce v češtině: Depozice ultratenkých vrstev na polymerní substráty
Název v anglickém jazyce: Deposition of ultrathin films on polymers
Klíčová slova: magnetronové naprašování, tenké vrstvy, polymerní substráty
Klíčová slova anglicky: magnetron sputtering, thin film, polymer substrate
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2016
Datum zadání: 06.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s problematikou vakuových metod přípravy tenkých vrstev.
2) Seznámit se s používaným experimentálním vybavením.
3) Využít magnetronového naprašování za různých tlaků od 0,2 Pa výše pro přípravu tenkých a nespojitých vrstev na polymerní substráty.
4) Provést základní charakterizaci magnetronového výboje za nízkého tlaku.
5) Charakterizovat připravené vzorky pomocí UV-Vis spektroskopie, XPS, SEM a dalších metod.
Seznam odborné literatury
[1] John L. Vossen, Werner Kern, Thin Film Processes II, Academic Press, 1991, San Diego
[2] Martin Šubr, Martin Petr, Ondřej Kylián, Jiří Kratochvíl and Marek Procházka, Large-scale Ag nanoislands stabilized by a magnetron-sputtered polytetrafluoroethylene film as substrates for highly sensitive and reproducible surface-enhanced Raman scattering (SERS), J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 11478
[3] Hynek Biederman, PLASMA POLYMER FILMS, Imperial College Press, 2004
[4] Jiří Kratochvíl, Anna Kuzminova, Ondřej Kylián, Hynek Biederman, Comparison of magnetron sputtering and gas aggregation nanoparticle source used for fabrication of silver nanoparticle films, Surface & Coatings Technology 275 (2015) 296–302
[5] Mehdi Keshavarz Hedayati, Franz Faupel and Mady Elbahri, Review of Plasmonic Nanocomposite Metamaterial Absorber, Materials 2014, 7(2), 1221-1248
Předběžná náplň práce
Tenké nespojité vrstvy kovu nanášené pomocí magnetronového naprašování mají díky svým optickým a elektrickým vlastnostem širokou škálu uplatnění, např. jako optické senzory, kde optické a elektrické vlastnosti nespojité kovové vrstvy závisí na vzdálenosti jednotlivých nanoostrůvků kovu a jejich velikosti. Pro konkrétní aplikaci je nutné naladit depoziční parametry vrstvy tak, aby bylo možno řídit oba tyto parametry. Toho lze dosáhnout změnou depozičních parametrů jako je příkon na magnetronu či vzdálenost podložky od magnetronu. Důležitým, avšak málo studovaným, parametrem je také pracovní tlak. V rámci této práce bude tedy zkoumán vliv jednotlivých depozičních parametrů na růst ostrůvkové kovové vrstvy na polymerním substrátu. Zvýšená pozornost pak bude věnována depozicím za velmi nízkého tlaku. Připravené vrstvy budou charakterizovány pomocí UV-Vis spektroskopie, XPS, SEM a dalších metod.
Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK