Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L’expression de la non-prise en charge en français et en tchèque
Název práce v jazyce práce (francouzština): L’expression de la non-prise en charge en français et en tchèque
Název práce v češtině: Vyjádření cizího mínění ve francouzštině a češtině
Název v anglickém jazyce: Expression of non-commitment in French et Czech language
Klíčová slova: cizí mínění|nepřímá řeč|polyfonie|prý|kondicionál
Klíčová slova anglicky: non-commitment|reported speech|polyphony|allegedly|conditional
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2016
Datum zadání: 05.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.10.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce si klade za cíl provést kontrastivní analýzu jazykových prostředků vyjadřujících cizí mínění mluvčího. V první fázi stanovíme typologii těchto prostředků v češtině a francouzštině (lexikální prostředky, kondicionál cizího mínění, konjunktiv atd.). Dalším krokem bude ověření fungování těchto prostředků ve dvou odlišných typech textů – beletristických a nefikčních textech korpusu InterCorp. V další fázi ověříme ekvivalentní slovesné vyjádření ve francouzštině k českému mimočasovému „prý“ a související odlišnosti v překladu v závislosti na typu textu (beletrie, publicistika atd.).
Seznam odborné literatury
DENDALE P. (1994). « Devoir épistémique, marqueur modal ou évidentiel? », Langue française 102, 24-40.
DENDALE, P. a Danielle, C. (2011). La prise en charge énonciative: études théoriques et empiriques. Bruxelles: Duculot.
DUCROT, O. (1984). Le Dire et le dit. Paris: Minuit.
GREPL, M. et al. (2003) Příruční mluvnice češtiny, Brno: Nakladatelství Lidové noviny.
GREPL, M. a KARLÍK, P. (1998). Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.
HAILLET, P. (2002). Le conditionnel en français: une approche polyphonique. Paris: Ophrys.
HOFFMANNOVÁ, J. - KOLÁŘOVÁ, I. (2005): Slovo prý/prej: možnosti jeho funkční a sémantické diferenciace. In: Gramatika a korpus. Ed. F. Štícha – J. Šimandl. Praha: ÚJČ, 93-102.
KRONNING, H. (2002), « Le conditionnel ‘journalistique’: médiation et modalisation épistémiques », Romansk forum16(2), 561-575.
LE GOFFIC, P. (1993). Grammaire de la phrase française. Paris: Hachette.
MOESCHLER, J. a REBOUL, A. (1994). Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Paris: Seuil.
POLEDNÍKOVÁ, J. (2012). Prostředky modalikty při vyjadřování vlastního mínění v diskuzních pořadech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc, Filozofická fakulta, ved. Jindřiška Svobodová
RADINA, O. (1981). Francouzština a čeština: systémové srovnání dvou jazyků. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
RIEGEL, M. a PELLAT J.-Ch., a RIOUL, R. (2014). Grammaire méthodique du français. Paris: PUF.
ROSIER, L. (1998). Le discours rapporté. Histoire, théories, pratiques. Paris: Duculot.
ŠEVČÍKOVÁ, M. (2009). Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny. Praha: ÚFAL, Ústav formální a aplikované lingvistiky.
WILMET, M. (2007). Grammaire critique du Français. Paris: De Boeck.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK