Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory laické veřejnosti na alternativní medicínu
Název práce v češtině: Názory laické veřejnosti na alternativní medicínu
Název v anglickém jazyce: The views of lay public on alternative medicine
Klíčová slova: názory veřejnosti/přírodní medicína, využití alternativní medicíny, informovanost veřejnosti/alternativní medicína
Klíčová slova anglicky: Public opinion / natural medicine, use of alternative medicine, public awareness / alternative medicine
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Sojková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2015
Datum zadání: 24.02.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Pavla Kordulová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpravování bakalářské práce se bude řídit Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací a dalšími požadavky UTPO.
Seznam odborné literatury
1. KŘÍŽOVÁ, Eva a kol. (2004). Alternativní medicína jako problém. Karolinum. 2. ALTHERR, Jean-Ernest (2010). Encyklopedie alternativní medicíny: praktický průvodce přírodními léčebnými postupy. Praha: Reader's Digest. 3. HEŘT, Jiří (2010). Alternativní medicína a léčitelství. Kritický pohled. Chomutov: Sisyfos. [online]. Dostupné také z www: <http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf>. 4. ŠTĚDROVSKÝ, Josef. Alternativní medicína – její znalosti a zkušenosti s ní. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická 5. JOVANOVIČOVÁ, Hana (2007). 1000 řešení alternativní medicíny. Praha: Sun. 6.ŠONKA, Karel (2015). Jaký je přínos alternativní medicíny? Medical tribune [online].11(12) [cit. 2016-02-09]. Dostupné z www: <http://www.tribune.cz/tituly/mtr>.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude pojednávat o alternativní medicíně, jejích pozitiv i negativ. Práce bude mít dvě části, část praktickou a teoretickou. Část teoretická bude založena na popisu vybraných alternativních způsobech léčby pomocí přírody a přírodních faktorů – apiterapie, zooterapie, fytoterapie, kryoterapie, fototerapie. Úvod do problematiky a význam tématu: V posledních letech se o alternativní medicíně slyšíme stále více a je stále více populární. Alternativní medicína představuje celkem významnou část péče o zdraví lidí, ovšem nemá žádná určená pravidla ani kontrolu. Lékařské společnosti se nestaví k problému jednoznačně. Cíl práce a výzkumné otázky: Hlavním cílem bakalářské práce bude zjistit názory z pohledu laické veřejnosti na alternativní medicínu. Bude sestaven nestandardizovaný dotazník pro laickou veřejnost. Metodologie: dotazníková metoda přes internet pro laickou veřejnost Předpokládaná implementace: úvaha nad využitím alternativní medicíny v medicínské praxi
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor work is about alternative medicine, its positives and negatives. Work will have two parts, practical and theoretical. The theoretical part will be based on the description of selected alternative methods of treatment using nature and natural factors - Apitherapy, animal assisted therapy, phytotherapy, cryotherapy, phototherapy. Introduction to the issue and the importance of the topic: In recent years we hear about alternative medicine is becoming more and more popular. Alternative medicine is a significant part of the total health care of people, but has no rules intended nor control. Medical societies are not built to the problem clearly. Aim of the work and research questions: The main objective of this thesis is to find out the views from the perspective of the general public on alternative medicine. Standard questionnaire will be compiled for the general public. Methodology: The questionnaire method via the Internet for the general public Estimated implementation: Reflection on the use of alternative medicine in medical practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK