Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Propargyltakríny - inhibítory acetylcholínesterázy s anti-MAO aktivitou
Název práce v jazyce práce (slovenština): Propargyltakríny - inhibítory acetylcholínesterázy s anti-MAO aktivitou
Název práce v češtině: Propargyltakriny - inhibitory acetylcholinesterasy s anti-MAO aktivitou
Název v anglickém jazyce: Propargyltacrines - acetylcholinesterase inhibitors with anti-MAO activity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2016
Datum zadání: 16.04.2018
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V rámci diplomové práce se diplomantka bude zabývat syntézou inhibitorů acetylcholinesterasy ze skupiny propargyltakrinových derivátů, které by měly vykazovat inhibiční účinek také proti monoaminooxidasam.
Teoretická část práce bude sepsána po prostudování literatury související se zadanou problematikou.
Experimenty budou prováděny v laboratořích Katedry toxikologie a vojenské farmacieFakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, kde bude diplomantčinu práci říditMgr. Eugenie Nepovimová.
Dosažené výsledky budou kriticky zhodnoceny v diskusi.

Závěrečná úprava diplomové práce bude provedena s pomocí školitelky tak, aby rozsah a členění diplomové práce odpovídaly požadavkům kladeným na práce farmaceuticko-chemického charakteru na Farmaceutické fakultě UK.
Seznam odborné literatury
počítačové databáze (PubMed, Web of Science, SciFinder, Reaxys)
originální časopisecká,knižní a patentová literatura (dle doporučení konzultanta)
Metodika tvorby bibliografických citací. Dostupné z:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům
vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto
tematikou. Chem. Listy. 2004, 98, 943 - 949.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK