Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a porovnání dialogických a jazykových aspektů v interakcích youtuberů a raperů prostřednictvím zveřejňování hudební/audiovizuální tvorby
Název práce v češtině: Analýza a porovnání dialogických a jazykových aspektů v interakcích youtuberů a raperů prostřednictvím zveřejňování hudební/audiovizuální tvorby
Název v anglickém jazyce: Dialogical and linguistic aspects of the interactions of YouTubers and rappers in the publication of musical/audiovisual creative material
Klíčová slova: sociolingvistika|dialogické sítě|média|internet|konverzační analýza|rapeři|youtubeři
Klíčová slova anglicky: sociolinguistics|dialogical networks|media|internet|conversation analysis|rappers|youtubers
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2016
Datum zadání: 30.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této studie je analýza jazykových interakcí, ke kterým dochází u dvou skupin mluvčích, které lze označit jako youtubeři a rapeři. Youtubeři jsou uživatelé webu Youtube, kteří zveřejňují svá videa. Jako rapery lze kategorizovat interprety, kteří jako hlavní způsob své tvorby využívají mluvené slovo. Důvodem výběru těchto dvou skupin je podobnost mezi jazykovými a dialogickými aspekty v interakcích, které vznikají mezi youtubery a mezi rapery jako důsledek zveřejňování jejich tvorby. V případě obou skupin mluvčích se jedná o nový způsob, jakým spolu mohou dvě osoby (případně více osob) vést jazykovou interakci. Tyto interakce lze vztáhnout ke konceptu mediálních dialogických sítí (Nekvapil & Leudar, 2002), kde namísto média obvykle označovaného jako tradiční, je prostředkem komunikace použití média tzv. nového (především internetu).
U obou skupin dochází ke vzniku interakcí za účelem sdělení kritiky druhé straně – youtuber obvykle kritizuje video či tvorbu jiného youtubera, raper obvykle kritizuje styl rapování jiného rapera. V řadě případů na tuto kritiku přijde určitá odpověď. Porovnání v rámci této práce tedy spočívá ve srovnání povahy těchto dialogických interakcí a ve srovnání jazykových prostředků, které youtubeři a rapeři ve svých projevech používají.
Pro obě skupiny je typické používání slov, která lze označit jako anglicismy. Pennycook (2003) poukázal na skutečnost, že dřívější teorie vysvětlující míšení a přepínání kódů (např. u Crystal, 1997) nejsou dostačující v případě jazykových projevů raperů. Jedním z cílů práce je také vyhodnotit, zda teorie, které Pennycook zmiňuje, jsou neadekvátní i v případě českých raperů a youtuberů. Podobně kriticky se vyjadřují i Blommaert a Rampton (2011) v kontextu koncepce superdiverzity. Jazykové fenomény, ke kterým v důsledku superdiverzity dochází, bývají v akademické sféře označovány pojmy, jako jsou „polylingualism“ nebo „translanguaging“ (Rampton, 1995; Otsuji & Pennycook, 2010; Harris, 2006). Dílčím cílem práce je také vyhodnotit, zda jsou tyto pojmy (a teorie, z nichž tyto pojmy vychází) vhodné pro popis jazykových fenoménů pozorovatelných u studovaných skupin mluvčích.
Základní výzkumné otázky jsou následující:
1) Jakým způsobem lze adekvátně popsat dialogické sítě, které vznikají mezi youtubery nebo rapery jako důsledek sdílení jejich vlastní tvorby?
2) Jaké jsou formy oslovování druhé strany?
3) Jakým způsobem je sdělována kritika a jakou formu má daná argumentace?
4) Jaké jazykové teorie jsou adekvátní pro popis jevů v oblasti míšení a přepínání kódů u studovaných skupin mluvčích?
5) Lze podobně jako u raperů identifikovat u youtuberů jazykové prostředky, které jsou typické pro tuto skupinu mluvčích a jsou zároveň globálně rozšířené?
Seznam odborné literatury
Alim, H. S. (2004). Hip hop nation language. In E. Finegan & J. R. Rickford, (eds.), Language in the USA: Themes for the twenty-first century, 387-409.
Androutsopoulos, J. (2014). Computer-mediated Communication and Linguistic Landscapes, In: Holmes, J. & Hazen, K. (eds.): Research Methods in Sociolinguistics: A Practical Guide, 74-90.
Blommaert, J & Rampton, B. (2011). Language and Superdiversity. In J. Blommaert, B. Rampton, M. Spotti (eds.), Diversities, 13 (2), 1-22.
Crystal, D. (1997). English as a Global Language. Cambridge University Press.
Harris, R. (2006). New Ethnicities and Language Use. London: Palgrave.
Nekvapil, J. & Leudar, I. (2002). Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 (4), 483-500.
Otsuji, E. & Pennycook A. (2010) Metrolingualism: fixity, fluidity and language in flux, International Journal of Multilingualism, 7 (3), 240-254.
Pennycook, A. (2003). Global Englishes, Rip Slyme and Performativity, Journal of Sociolinguistics, 7 (4), 513-533.
Rampton, B. (1995). Crossing: Language and Ethnicity among Adolescents. London: Longman.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK