Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje kuřáků tabáku ke zdravotním varováním na obalech tabákových výrobků zavedených od r. 2016
Název práce v češtině: Postoje kuřáků tabáku ke zdravotním varováním na obalech tabákových výrobků zavedených od r. 2016
Název v anglickém jazyce: Attitudes of tobacco smokers towards health warnings on packages of tobacco products introduced in 2016
Klíčová slova: zdravotní varování, kouření tabák, postoje
Klíčová slova anglicky: health warnings, smoking, tobacco, attitudes
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Řešitel: Mgr. Agáta Červenková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2016
Datum zadání: 30.09.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Východiska:Obal cigaret je od počátku prostředkem marketingu tabákového průmyslu, který nejenže reagoval na vývoj módy a vkusu, ale také tyto trendy sám vytvářel a aktivně propagoval. Zdravotní varování na obalech tabákových výrobků se ukazuje jako finančně nejméně náročné opatření, které působí více, či méně na všechny uživatele tabáku a je součástí účinné kontroly tabáku.
Cíl:Cílem této studie je provést zpětnovazebnou sondu uloženého opatření na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, a zmapovat tak postoje českých kuřáků k tomuto novému opatření.
Metody: Data byla získána pomocí kvantitativně-kvalitativní online dotazníkové studie mezi návštěvníky trafiky „Relay“. Respondenti byli rekrutováni přímým oslovováním na ulici před cíleně zvolenou trafikou a na základě jejich souhlasu a předání jejich emailových adres jim byl zaslán online dotazník. Dohromady bylo získáno 283 dotazníků, z čehož bylo do výsledného souboru zahrnuto 276 respondentů. V poměru pohlaví převládaly ženy, které tvořily 54 % a 2 jedinci pohlaví neuvedli. Průměrný věk účastníků studie byl 37 let.
Výsledky:Z výsledků vyplynulo, že si respondenti nejčastěji zpaměti vybavují obrázky zobrazující plíce, tracheotomii, nekrózu nohy, kouřící dítě a impotentního muže. Přičemž první 3 z těchto nejčastěji vybavovaných obrázků zároveň považují za nejvíce odpudivé s dalšími, které zobrazují zkažené zuby a vykašlanou krev. Výsledky dále ukázaly, že si účastníci studie častěji vybavují a citují textová varování předchozího znění, než ta aktuální. Ve zmiňovaných varováních nejčastěji spojovali kouření se smrtí, neplodností, rakovinou a také ohrožení zdraví jich samotných a lidí v jejich okolí. Za nejvíce odpudivá považují účastníci studie textová varování spojující kouření s rakovinou úst a krku, s účinkem na nenarozené dítě, rakovinou plic (9 z 10 případů), s účinky na rodinu a děti a s ucpáváním tepen.
Z mapovaných reakcí vyšlo najevo, že tabatěrku používá 33 % osob, 13 % si krabičku přelepuje samolepkou a 11 % si tabákový výrobek přemisťuje do starých krabiček bez obrázků Z celkového výzkumného vzorku se 28 % kuřáků aktivně vyhýbá kombinovanému varování pokaždé. 25 % ze souboru si v obchodě vybírá krabičku, dle obrázků, 17 % o rizicích častěji přemýšlí, nebo o nich více mluví, 11 % souhlasilo s tím, že v souvislosti s kombinovaným varováním snížilo denní počet vykouřených cigaret, 14 % si nyní častěji přečte textová varování a 42 % z dotazovaných nepovažuje rizika, na která varování upozorňují za reálná. Tato studie je první výzkumnou sondou mezi kuřáky, mapující postoje a chování ve vztahu k zavedenému legislativnímu opatření v České republice v roce 2016
Klíčová slova: zdravotní varování, kouření, tabák, postoj
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
Background:In the tobacco industry, cigarette packaging has always been a marketing instrument that responds to new trends in fashion and taste, but it also actively helps create and endorse these trends. A combined Health warning on cigarette packages has proven to be the least financially demanding tobacco control solution, which affects more or less all tobacco users.
Aim:The aim of the present study is to look into the opinions and responses of Czech smokers in relation to the Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of The Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products.
Methods: The data was collected using quantitative-qualitative online questionnaire survey among the customers of the “Relay”. Volunteers were recruited in the shop, consent with study participation was obtained and the questionnaire was sent to their email addresses. Overall, 283 questionnaires were sent out, out of which 276 were included in the final analysis.
In terms of gender, women were prevalent (54%), with men constituting 45%. Two individuals left the gender field blank. The mean age of participants was 37.
Results:The results imply that the respondents most frequently recall pictures of lungs, tracheotomy, toe necrosis, smoking child and man with erectile dysfunction. The first three of these most frequently recalled images are considered the most repulsive as well, together with pictures of carious teeth and coughed-up blood. Moreover, the results have shown that the respondents more often recall and are able to quote the previous phrasing of black box warnings rather than the current one. The quoted warnings typically linked smoking to death, fertility, cancer and also health risks to other people around the smoker. Warnings related to oral and throat cancer, effects of smoking on the unborn child, lung cancer (9 out of 10), effects on the family and children, and clogging of arteries were considered the most repulsive by the respondents.
The results suggest that 33% of respondents use a cigarette case, 13 % cover the cigarette pack with a sticker and 11% put their tobacco product into old boxes without pictures. 28% of the whole sample actively try to evade the combined warnings at all times. When shopping, 25% of these smokers tend to choose their box according to the picture. Also, 18% of the respondents agree that they face increased criticism by their surroundings in connection with the pictures, 17% think or talk about the risks more frequently, 11% claim that they smoke fewer cigarettes a day because of the combined warnings, 14% now read the black box warnings more often and 42% of the respondents do not consider the risks mentioned in the warnings real. This study is the first research probe into the attitudes and behaviours of smokers in relation to the new Czech legislation implemented in 2016.
Keywords:health warnings, smoking, tobacco, attitudes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK