Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování spontánního hlášení nežádoucích účinků hypolipidemik
Název práce v češtině: Sledování spontánního hlášení nežádoucích účinků hypolipidemik
Název v anglickém jazyce: Analysis of spontaneous adverse events reports of hypolipidemics
Klíčová slova: hlášení nežádoucích účinků, farmakovigilance, hypolipidemika
Klíčová slova anglicky: adverse events reports, pharmacovigilance, hypolipidemics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2017
Datum zadání: 05.12.2018
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce poskytne přehled a analýzu spontánního hlášení nežádoucích účinků hypolipidemik v České republice pomocí databáze SÚKL. V teoretické části bude představena daná farmakoterapeutická skupina a následně bude diskutováno hlášení nežádoucích účinků v kontextu dostupné literatury. Práce bude vypracována ve standardní formě (úvod; cíl; teoretická část; praktická část obsahující metodiku, výsledky a diskuzi; závěr; abstrakt v českém a anglickém jazyce).
Seznam odborné literatury
Bibliografické a faktografické databáze PudMed, Embase apod.
Databéze léků. Státní ústav pro kontrolu léčiv. www. sukl.cz
MALONE, P. M. ; KIER, K. L. a STANOVICH, J. E. Drug information : a guide for pharmacists. New York : McGraw-Hill Medical, 2012. 1192 p. ISBN 978-0-07-162495-4
STROM, Brian L, Stephen E KIMMEL a Sean HENNESSY. Pharmacoepidemiology [online]. 5th ed. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2012, 953 p. ISBN 0470654759.
VLČEK, Jiří a Radka DALECKÁ. Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Remedia, c2005, 88 s. ISBN 80-903555-0.
Předběžná náplň práce
Provést rešerši zaměřenou na vybranou farmakoterapeutickou skupinu, základní vlastnosti, indikace, výhody/nevýhody sledovaných léčiv. Seznámit se s databází hlášení nežádoucích účinků léčiv SUKL, provést analýzu dat z hlášení, porovnat v kontextu s dostupnou literaturou. Diplomovou práci vypracovat podle požadované struktury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Review a literature focused on all selected drugs, their properties, indications, advantages/disadvantages. To become familiar with database of spontaneous reporting of adverse drug events provided by SUKL, analyze data, describe trends in context of published literature. Diploma thesis is going to be prepared under the desired structure.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK