Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Omezení práv vlastníka nemovitosti z důvodu ochrany přírody a krajiny
Název práce v češtině: Omezení práv vlastníka nemovitosti z důvodu ochrany přírody a krajiny
Název v anglickém jazyce: Limitations of the rights of the property owner for the purpose of nature and landscape conservation
Klíčová slova: ochrana přírody a krajiny, vlastnické právo, nemovitá věc
Klíčová slova anglicky: nature and landscape conservation, property right, real estate
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2022
Datum a čas obhajoby: 29.11.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 412, 412, 412 Zasedací místnost (sekretariát fakulty)
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2022
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2022
Oponenti: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Omezení práv vlastníka nemovitosti z důvodu ochrany přírody a krajiny

Tato diplomová práce se zabývá omezeními práv vlastníka nemovité věci, která sledují ochranu životního prostředí, konkrétně ochranu přírody a krajiny.

V této diplomové práci je jako jedno ze stěžejních témat rozebrán způsob, jakým je v českém právním řádu přistupováno k vyvažování ochrany přírody a krajiny a ochrany vlastnického práva. Nalezení způsobu, jak udržovat tyto dva zájmy v rovnováze, je jedním z důležitých kroků pro trvale úspěšnou ochranu přírody a krajiny. Tato část diplomové práce je zaměřena na obecnou úpravu omezení vlastnického práva, podmínky pro jeho omezení, rozlišení vnitřních a vnějších omezení vlastnického práva a související porovnání obecného a veřejného zájmu. Tento rozbor je doplněn vymezením pojmů, které jsou pro uchopení této problematiky důležité (například životní prostředí, vlastnické právo, nemovitá věc).

Dalším stěžejním tématem této diplomové práce je rozbor konkrétních omezení, která vlastníku nemovité věci vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Diplomová práce obsahuje průřezový výběr jednotlivých omezení vlastnického práva, která jsou pro větší přehlednost rozdělena do skupin podle toho, jakým způsobem omezují vlastníka ve výkonu jeho vlastnického práva. U každého institutu je popsána jeho úprava v zákoně, přiblížen způsob jeho používání a je u něj uvedeno, jakým způsobem zasahuje do vlastnického práva. Pozornost je zaměřena zejména na úpravu přechodně chráněných ploch a ochranu jeskyní. V práci je také upozorněno na problematické aspekty některých institutů. Zvláštní podkapitola je věnována zvláště chráněným územím a lokalitám Natura 2000. Ve vztahu k nim je zkoumán i institut smluvní ochrany. V závěru diplomové práce je také věnována pozornost problematice poskytování náhrady újmy, která je důležitá pro vyrovnání rozdílů mezi vlastníky, způsobených omezením vlastnického práva některých vlastníků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Limitations of the rights of the property owner for the purpose of nature and landscape conservation

This degree work is focused on the limitation of rights of the property owner, which correspond to conservation of the environment, specifically nature and landscape conservation.

In this degree work, one of the most fundamental themes considered is the method of maintaining balance nature and landscape conservation and conservation of property law in Czech law. Finding a way to maintain balance between these two interests is one of the important steps for long-term successful nature conservation. This part of the degree work is focused on the general regulation of limitation of property law, conditions for its limitation, distinction between internal and external limitations of property law and the related comparison of general and public interests. This analysis is supplemented by defining terms which are important for this subject area (for example the environment, property law, real estate).

Another fundamental theme of this degree work is the analysis of concrete limitations affecting the property owner, which result from Act No. 114/1992 Coll. concerning nature and landscape conservation. This degree work contains a cross sectional selection of individual limitations of property law, which are distributed into groups according to how they limit the property owner in exercising his rights, for clarification. For each institute is written the legal regulation, the method of its application is described and the way in which it affects property law is specified. Particular attention is given to the regulation of temporarily protected areas and the conservation of caves. Attention is also drawn to the problematic aspects to some institutes. A special subchapter focuses on Natura 2000 specially protected areas and localities. The institute of contractual protection is examined in relation to this. In conclusion of this degree work attention is also given to the question of provision of compensation for damages which is important for comparison of differences between owners, caused by limitation of property right of some owners.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK