Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu
Název práce v češtině: Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu
Název v anglickém jazyce: Settlement development of Hellenistic Bactria
Klíčová slova: osídlení|Baktrie|helénismus|Alexandr|Makedonský|Střední|Asie|pevnosti
Klíčová slova anglicky: settlement|Bactria|Hellenism|Alexander|Great|Central|Asia|fortresses
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.09.2016
Datum zadání: 02.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.10.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analyzujte osídlení starověké Baktrie a jeho dynamiku v období od tažení Alexandra Makedonského do konce řecké vlády v dané oblasti v polovině druhého století př. Kr. Zohledněte nejen sídliště městského charakteru, u nichž budou posuzovány jednotlivé typy městských staveb a urbanistika, ale také další archeologické lokality, jako jsou chrámy a pevnosti i rozsáhlejší fortifikační systémy, případně systémy irigační. Posuďte, zda lze sledovat rozdíly v osídlování jižní a severní části Baktrie (v její „sovětské“ nikoliv „francouzské“ definici). Využijte jak písemné, tak zejména archeologické prameny (těžiště tvoří výkopové publikace Aj Chánumu, Tacht-i Sanginu, ale nověji také Kurganzol, Uzundara, aj.), zohledněte rovněž nově zpracovávané prameny epigrafické (R. Mairs) a numismatické. Sestavte mapu Baktrie doby Alexandrovy, období po odpadnutí od seleukovské říše a doby první poloviny 2. století po Kr.
Seznam odborné literatury
Cohen, G. M. 2013: The Hellenistic settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India. Berkeley.
Dvurečenskaja, N. D. 2015 = Двуреченская, Н.Д. 2015: Предварительные материалы археологических работ 2014 г. на крепости Узундара. Проблемы истории, филологии, культуры, 47/1, 124–133.
Dvurečenskaja, N. D. 2014 = Двуреченская, Н.Д. 2014: Раннеэллинистический закрытый керамический комплекс террасного дома Кампыртепа. In: Sinitsyn, Alexander A. – Kholod, Maxim M. (eds.): ΚΟΙΝΟΝ ΔΩΡΟΝ Studies and Essays in Honour of Valerii P. Nikonorov on the Occasion of His Sixtieth Birthday presented by Friends and Colleagues. Sankt-Petěrburg, 100 –121.
Leriche, P. – Pidaev, Sh. 2007: Termez in Antiquity. In: Cribb. J. – Herrmann, G. (eds.): After Alexander: Central Asia before Islam. Proceedings of the British Academy 133. Oxford, 179– 211.
Leriche, P. 2007: Bactria,Land of a Thousand Cities. In: Cribb, J. – Herrmann, G. (eds.): After Alexander: Central Asia before Islam. Proceedings of the British Academy 133. Oxford, 121–153.
Liger, J.-C. 1979: La physionomie urbaine d’une cité hellénistique en Asie centrale. Paříž. Mémoire de maîtrise, Département d’Urbanisme, Université de Paris VIII.
Litvinskii, B. A. – Pichikyan, I. R. 2002: Taxt-i Sangin, der Oxus-Tempel: Grabungsbefund, Stratigraphie und Architektur. Archäologie in Iran und Turan, vol. 4. Mohuč.
Litvinskij, B. A. – Pičikjan, I. R. 2000 = Литвинский, Б.А. – Пичикян, И.Р. 2000: Эллинистический Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан) - Раскопки, Архитектура, Религиозная Жизнь. Moskva.
Martinez-Sève, L. 2014: The Spatial analysis of Aï Khanoum, the Greek City in Afghanistan. American Journal of Archaeology 118, 267–83.
Martinez-Sève, L. 2015: Aï Khanoum and Greek Domination in Central Asia. Electrum 22, 17–46.
Rapin, C. 2013: On the way to Roxane. The route of Alexander the Great in Bactria and Sogdiana (328-327 BC) in: Lindström, G. – Hansen, S. – Wieczorek, A. – Tellenbach, M. (eds.): Zwischen Ost und West. Neue Forschungen zum antiken Zentralasien. Darmstadt, 43–82.
Rtveladze, E. V – Dvuračenskaja, N. D. 2015 = Ртвеладзе, Э.В. – Двуреченская, Н.Д. 2015: Узундараэллинистическая крепость в Бактрии - (материалы рекогносцировочно-разведывательных работ 2013 г.). Археология Узбекистана. 11/2, 37–46.
Rtveladze, E. V. 2002 = Ртвеладзе, Э. В. 2002: Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. Taškent.
Stančo, L. - Tušlová, P. eds.: Sherabad Oasis: tracing historical landscape in southern Uzbekistan. Prague, in print.
Sverčkov, L. M. 2013 = Сверчков Л. М. 2013: Курганзол. Крепость Александра на юге Узбекистана. Taškent.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK