Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny britské Labour Party v 80. letech 20. století
Název práce v češtině: Proměny britské Labour Party v 80. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Transformations of the British Labour Party in the 1980s
Klíčová slova: Velká Británie, Labour Party, osmdesátá léta, Neil Kinnock, Margaret Thatcher, předvolební program, organizační změna, výsledky voleb, odbory, veřejné mínění
Klíčová slova anglicky: Great Britain, Labour Party, 1980s, Neil Kinnock, Margaret Thatcher, manifesto, organizational change, election results, trade unions, public opinion
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2016
Datum zadání: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4018, Jinonice - místn. č. 4018
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Předpokládaný cíl
Ve své budoucí práci se budu zabývat zejména charakteristikou labouristické politiky v období 1979 -1994. Předpokládaným výstupem tedy bude zmapování proměn labouristické politiky v návaznosti na volební neúspěchy ve sledovaném období. Budu se snažit zjistit, co bylo příčinou volebních neúspěchů, do jaké míry reflektovala společnost proměny labouristické politiky a proč změny Labour Party nenapomohly k vítězství ve volbách.
Výzkumné otázky
Jaké programové změny provázely Labour Party v letech 1979-1994? Posouvá se Labour Party v tomto období blíže politickému středu? Proč tyto změny nepomohly Labour Party k vítězství ve volbách? Jak reaguje britská společnost na tyto změny?
Metodologie práce
Z metodologického hlediska bude má práce především případovou studií. Nejprve se budu soustředit na nastínění a popis sledovaného období z hlediska historického vývoje v rámci strany. Budu se snažit vyzdvihnout některé zásadní momenty stranické politiky jako střídání lídrů, chování jednotlivých frakcí uvnitř strany a postoj labouristů ke klíčovým historickým a společenským událostem. Rovněž se pokusím zachytit tehdejší společenskou a ekonomickou situaci, abych tak lépe dokreslila podmínky a prostředí, v němž byla stranická politika utvářena.
V další části bych se poté chtěla zaměřit na kvalitativní analýzu jednotlivých předvolebních programů z let 1979, 1982, 1987 a 1992. Charakterizuji základní témata, která protínají všechny programy, a budu sledovat změny, jež v těchto oblastech probíhaly. V programech se budu snažit vyhledat zejména inovativní body, které neodpovídají čistě socialistické linii, abych tak zachytila prvky, jež Labour Party přiblížily politickému středu. Na základě toho poté zhodnotím, zda těchto změn bylo dostatek a zda byly dostatečně zásadní a jak si vedly v porovnání s politikou Conservative Party.
Dále se budu zabývat rozborem obsahu dobového britského tisku. V této části se pokusím nastínit, do jaké míry byla proměna Labour Party ve Spojeném království sledována, zda jednotlivé změny nějak reflektoval tisk a zda měly ve společnosti příznivé ohlasy. Pro úplnost nastínění tendencí ve společnosti budu také sledovat průzkumy veřejného mínění v daném časovém úseku.
Seznam odborné literatury
1) THORPE, Andrew. A history of the British Labour Party. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-50010-5.
2) PELLING, Henry. A short history of the Labour Party. 6th ed. London: Palgrave Macmillan, 1978. ISBN 0-333-24436-2.
3) BUTLER, David. British political facts, 1900-1994. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1994. ISBN 978-0333526170.
4) CHILDS, David. Britain since 1945: a political history. 7th ed. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-51951-9.
5) SHAW, Eric. The Labour Party since 1979: crisis and transformation. London: Routledge, 1994. ISBN 0-415-05615-2.
6) HEATH, Anthony, Roger JOWELL a John CURTICE. The rise of New Labour: party policies and voter choices. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-924511-8.
7) FAVRETTO, Ilaria. The long search for a third way: the British Labour Party and the Italian Left since 1945. New York: Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 978-1-4039-2002-7.
8) CORTHORN, Paul a Jonathan DAVIS. The British Labour Party and the wider world: domestic politics, internationalism and foreign policy. London: Tauris Academic Studies, 2008. ISBN 978-1845114015.
9) SMITH, Martin J. a Joanna SPEAR. The Changing Labour Party. London: Routledge, 1992. ISBN 978-0415078344.
10) HARRISON, Martin. Trade Unions and the Labour Party since 1945. London: G. Allen & Unwin Ltd., 1960.
Předběžná náplň práce
Základní charakteristika tématu
Období 80. let 20. století bylo pro britskou labouristickou stranu klíčové. Díky poměrně velkému množství neúspěchů v tomto období museli labouristé postupně měnit svou tradiční politiku a modernizovat některé pro ni zásadní aspekty. Můžeme zde vidět výraznou změnu postoje vůči zásadním otázkám jako je členství v Evropském společenství, vztah k odborům, socialismu atd. Poučení z těchto let pak položilo základy pro vítězství ve volbách v roce 1997 pod vedením Tonyho Blaira. I přesto tedy, že je téma situováno primárně do historie, nemůžeme vyloučit jeho dopad na současnou podobu labouristické politiky. Pokud by v tomto těžkém období neučinila tak zásadní kroky vzhledem k modernizaci, její nynější působení na politické scéně by pravděpodobně nebylo možné.
Ve své budoucí práci se budu konkrétně soustředit na období let 1979-1994. Rokem 1979 začíná pro konzervativní stranu velmi úspěšné období nejprve pod vedením Margaret Thatcher a později za vlády Johna Majora, zatímco pro labouristy to znamená počátek dlouhého období stráveného v opozici. V rámci tohoto období se v čele Labour Party vystřídalo více lídrů, často s odlišnými postoji vůči zásadním tématům a všichni se podíleli na vzniku „nové modernější tváře“ strany. Přestože se labouristé dostali k vládě až po volbách v roce 1997, bude má práce končit již rokem 1994 – tedy rokem nástupu Tonyho Blaira jako vůdčí osobností strany. Z mého pohledu jsou totiž 90. léta a Blairova vláda dostatečně zpracovány v předchozích pracích.
Předpokládaná struktura práce
V úvodní teoretické části se zaměřím v první řadě na zachycení vytyčeného historického období z hlediska stavu společnosti. Pokusím se shrnout ekonomickou a sociální situaci obyvatelstva Velké Británie a vyzdvihnu některé důležité události, které společnost ovlivňovaly (stávky, ekonomické krize atd.). Dále se v této části zaměřím na zhodnocení labouristické strany z historického hlediska. Budu se zabývat proměnou jejího vedení, vyzdvižením zásadních stranických konferencí a chováním strany v období krizových společenských situací.
V analytické části se poté zaměřím zejména na srovnání jednotlivých předvolebních programů labouristické strany. Budu sledovat jak se v čase proměňuje postoj strany k ústředním politickým otázkám jako je hospodářství, Evropské společenství, národní bezpečnost atd. Dále na základě analýzy dobového tisku se pokusím vystihnout, jak působila labouristická politika na společnost. V návaznosti na to zhodnotím, proč byla politika Conservative Party ve výsledku přijímána pozitivněji než proměňující se politika Labour Party.
V závěru bych se pak pokusila porovnat proměnu labouristické strany s jinými evropskými případy. Zhodnotila bych, zda se zde najít charakteristické prvky v rámci přechodu strany od čistě levicových/socialistických postojů k politickému středu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK