Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marie Pujmanová: Předtucha
Název práce v češtině: Marie Pujmanová: Předtucha
Název v anglickém jazyce: Marie Pujmanová, Prescience
Klíčová slova: fokalizace|fokalizátor|fokalizovaný objekt|jazykový aspekt fokalizace|Marie Pujmanová
Klíčová slova anglicky: focalization|focalized subject|focalized object|language aspect of focalization|Marie Pujmanová
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2016
Datum zadání: 21.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Marie Pujmanová, zejména její novela Předtucha. BP se chce věnovat kompozici díla, způsobu, jakým pracuje Pujmanová s časem, budování napětí. Zajímat se bude též o psychologizaci postav, o multiperspektivitu novely, stranou nezůstane též dobová recepce Předtuchy a kulturní kontext (inspirace moderními literárními proudy, technika filmového střihu apod.).
Seznam odborné literatury
Pujmanová, Marie. Pod křídly; Pacientka doktora Hegla; Předtucha. V České knižnici vyd. 1. Brno: Host, 2012. 356 s. Česká knižnice.
BALOVÁ, M. Fokalizace, Aluze, 2004, č. 2-3 (úvod Miroslava Kotáska)
BERNŠTEJN, Inna Abramovna. Český román 20. století a cesty realismu v evropských literaturách. Přeložil Josef ZUMR. Praha: Lidové nakladatelství, 1985. Kmen : edice literární vědy.
BLAHYNKA, Milan. Marie Pujmanová. Praha: Československý spisovatel, 1961. Profily.
DE LAURETIS, T. Desire In Narative. Alice Doesn´t Feminism. Bloomington: University of Indiana Press, 1984
DEBICKÁ, A. Konkurence antikvy a kurzivy ve výstavbě uměleckého textu, Naše řeč , roč. 89, 2006, č. 4., s. 169-179
Kubíček, Tomáš, Hrabal, Jiří a Bílek, Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s.
KUBÍNOVÁ, M. Text v pohybu četby: Úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla. Praha: Academia, 2009.
LUKEŠ, E. Trilogie Marie Pujmanové a některé problémy českého románu po 2. světové válce, Přednášky v 19. a 20. běhu Letní školy slovanských studií r. 1975 a 1976 (sb., 1978)
Němečková-Skučková, M. Marie Pujmanová jako kritička. Praha: [s.n.], 1951. 138 s.
OTRUBA, M. Sovětská monografie o díle Marie Pujmanové. Česká literatura, roč. 10, 1962, č. 1 , s. 111-113. [Bernštejnová I. A.: Tvorčeskij puť Marii Pujmanovoj (Moskva, 1961).]
Rimmon-Kenanová, S. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.

špot, Josef, ed. Marie Pujmanová: O životě a díle národní umělkyně. Plzeň: Knihovna města Plzně, 1973
Studie a články:
TAX, Jaroslav. Marie Pujmanová: tvůrčí drama, 1909-1937. Praha: Universita Karlova, 1972. Acta universitatis Carolinae. Philologica. Monographia.
TAX, J. Problémy umělecké tvorby Marie Pujmanové za druhé světové války, Acta Universitatis Carolinae, Slavica Pragensia 12, 1970
TAX, J. Hledání ideje „nového světa“ (K ideovému vývoji M. P.), Československo-sovětské vztahy (sb., 1972)
TROCHOVÁ, Z. Monografická práce o Marii Pujmanové. Česká literatura, roč. 9, 1961, č. 3, s. 363-364.
VÁCLAVEK, B. Kritická studie o Marii Pujmanové, Kritický měsíčník, roč. 1940, s. 65, též in VÁCLAVEK, Bedřich. Literární studie a podobizny. Praha: Československý spisovatel, 1962, 415 s.
VÁCLAVEK, Bedřich, Jaromír DVOŘÁK a František VALOUCH. Tradice a modernost: výbor z díla [Bedřicha Václavka]. Praha: Odeon, 1973. Paměti, korespondence, dokumenty

Recenze
FUČÍK, B. Marie Pujmanová: Předtucha. Lidová demokracie, roč. 2, 1946, č. 113, 16. 5., s. 4.
GÖTZ, F. Novela o přerodu dětské duše. Národní osvobození, roč. 17, 1946, č. 118, 22. 5., s. 4
HALLER, J. Předtucha. Naše řeč, roč. 30, 1946, č. 4-5, s. 86-96
PILAŘ, J. Tři knihy próz. Zemědělské noviny, roč. 2, 1946, č. 160, 17. 7., s. 2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK