Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza trestněprávní terminologie v českých překladech vybraných románů F.M. Dostojevského
Název práce v češtině: Analýza trestněprávní terminologie v českých překladech vybraných románů F.M. Dostojevského
Název v anglickém jazyce: Analysis of Criminal Terminology in the Czech Translations of Selected Dostoyevsky’s Novels
Klíčová slova: Běsi|Bratři Karamazovi|Dostojevskij|české překlady|Idiot|trestněprávní terminologie|Zápisky z mrtvého domu|Zločin a trest.
Klíčová slova anglicky: Crime and Punishment|Criminal Law Terminology|Czech Translations|Demons|Dostoyevsky|Notes from the House of the Dead|The Brothers Karamazov|The Idiot.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2016
Datum zadání: 14.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 01.02.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Anna Rosová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zaměřena na rozbor trestněprávní terminologie v českých překladech pěti románů F. M. Dostojevského. Jedná se o následující díla: 1) Zápisky z mrtvého domu; 2) Zločin a trest; 3) Idiot; 4) Běsi a 5) Bratři Karamazovi. Hlavním cílem práce je analýza právních pojmů, které se vyskytují na stránkách těchto románů, a zjištění toho, nakolik adekvátně se překladatelům podařilo převést je do českého jazyka. Tato srovnávací analýza by v důsledku měla vést k volbě nejvhodnějšího překladu jednotlivých pojmů z právního a jazykového hlediska, což by mohlo být zohledněno při tvorbě nových překladů zmíněných románů do českého jazyka.
Seznam odborné literatury
a) Primární
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Běsi / z ruštiny přeložili Bohumil Mathesius a Taťjana Hašková, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1996.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Bratři Karamazovi: Román o 4 dílech s epilogem. 2. [sv.]. Díl 4, Epilog / z ruského originálu ... přeložil Prokop Voskovec; doslov a vysvětlivky Václav Běhounek, Praha : SNKLU, 1965.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Idiot / přeložila Tereza Silbernáglová, Praha: Svoboda, 1972
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zápisky z Mrtvého domu / přeložila Ervína Moisejenková, Praha: Odeon, 2006.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest/ přeložil: Stanislav Minařík, Praha: Dobrovský s.r.o., 2014.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: román o 6 částech a epilogu / F.M. Dostojevskij; z rus. orig. přeložil Jaroslav Hulák, Praha: Svět sovětů, 1958.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: román o 6 dílech / Fedor Michajlovič Dostojevskij; podle 5. vydání ruského původního díla přeložil Jozef Penížek, Praha: Národní listy, 1883.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: Román o 6 dílech s epilogem. Díl IV.,V. a VI. a epilog / F.M. Dostojevskij; Přeložil Stanislav Minařík, V Praze: Kvasnička a Hampl, 1925.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: román o 6 dílech. Kniha 1 / Fedor Michajlovič Dostojevskij; přeložil Břetislav Hůla, Praha: Melantrich, 1930.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: Román v 6 častiach / F.M. Dostojevskij ; Preložil Peter Tvrdý, [Praha] Melantrich, 1932.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: román v šesti částech s doslovem / Fedor Michailovič Dostojevský; [přeložil Bohumil Mužík], Praha: Přítel knihy, 1927.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: román v šesti částech s epilogem / F.M. Dostojevskij; přeložil Vladimír Ryba ; ilustroval Sors, Praha: Henning Franzen, 1928.
DOSTOJEVSKIJ, F. M. Zločin a trest: román. Část I + II / [napsal F.M. Dostojevskij]; přeložil Karel Štěpánek, V Praze: Tiskem a nákladem J. Otty, 1899.
Raskolnikov: tragédie ve třech dějstvích (podle Dostojevského) / Leo Birinski ; [přeložila Kateřina Bohadlová], Praha: Amatérské divadlo Esence, 2007.
ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Дневник Писателя // Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том двадцать шестой. Публицистика и письма. Тома XVIII-XXX, Ленинград: Издательство «Наука», Ленинградское Отделение, 1884.
ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Игрок. Воспроизводится по изданию: Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 15 томах. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1989. Т. 4. ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Преступление и наказание. Москва: Художественная литература, 1983.

b) Sekundární
BERÁNKOVÁ, E. Václav Černý, vášnivý a zaujatý čtenář Dostojevského, Svět literatury, 2008, roč. 18, č. 38.
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, Praha 2009.
HRALA, M. Současnost uměleckého překladu. Praha : Československý spisovatel, 1987.
HRALA, M. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Karolinum, 2002.
KAUTMAN, F. Boje o Dostojevského, Praha: Svět Sovětů, 1966.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou? : výbor studií. Praha: Československý spisovatel, usp. M. Červenka, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha : Ivo Železný, 1998.
MANDAT, Jaroslav. Dostojevskij a naše země. Spisy Univerzity J . E . Purkyné — Filozofická fakulta, Slovanské Studie — Brno, 1979, s. 54.
MANDAT, Jaroslav. Dostojevskij a naše země. Spisy Univerzity J . E . Purkyné — Filozofická fakulta, Slovanské Studie — Brno, 1979.
MASARYK, T. G. Studie o F. M. Dostojevském (s rukopisnými poznámkami). Uspořádal Jiří Horák. Praha, 1932, s. 8–9. (Čas, 1892, VI, s. 18–24. ) – to find
NEWMARK, P. A Textbook on Translation. London : Prentice Hall International, 1988.
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran, 1975.
PYM, A. Method in Translation History. Manchester : St. Jerome, 1998.
RUBÁŠ, S. (ed.) Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Praha : Academia, 2012.
TOLSTOJ, Lev Nikolajevič. Vojna a mír. Redakce Luděk Kubišta; překlad Tamara a Vilém Sýkorovi; vysvětlivky Milan Hrala; grafická úprava František Muzika. 4 svazky, 12. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n. p., 1959.
TOURY, G. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam : Philadelphia, J. Benjamins, 2012.
АЛЬМИ, И.Л. Еще об одном источнике замысла романа «Преступление и наказание» // Русская литература. СПб., 1992. № 2. 1992. С. 95—100.
ВЕТЛОВСКАЯ, В.Е. Способы логического опровержения противника в «Преступлении и наказании» Достоевского // Русская литература. СПб., 1994. № 4. С. 112—120. ЗУБАРЕВА, В. Морфология преступления в «Преступлении и наказании». Какофонический роман Достоевского// Достоевский и мировая культура / Альманах, № 30, часть I. — М., 2013. — C. 261 – 286.
КИРПОТИН, В. Достоевский и Белинский, Москва: Художественная литература, 1976.
САРАСКИНА, Л. Достоевский. Москва: Молодая Гвардия, 2013.
СЕЛЕЗНЕВ, Ю.И. Достоевский. — 5–е изд. — М.: Молодая гвардия, 2007. — 510[2] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 1056)
СОКОЛОВ, Н. Я. Профессиональная культура юристов. Понятие. Сущность. Содержание. Учебное пособие. Издательство „Проспект“, 2014, 322 с.
ТИХОМИРОВ, Б.Н. С Достоевским по Невскому проспекту, или Литературные прогулки от Дворцовой площади до Николаевского вокзала. СПб., 2012.

Právní předpisy
Zákon č. 117/1852 Sb., o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a
doplňujících. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12.
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 75/1939 Sb., Výnos vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava. Aspi
[databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 102/1953 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009..
Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12.
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 14/1957 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Aspi [databáze]. Verze 12. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. URL:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40.


Kvalifikační práce:
AGAKISHIEVA, Z. „Krása spasí svět“: F. M. Dostojevského filosofie člověka, bakalářská práce, FHS UK v Praze, 2012.
HODINOVÁ, B. Téma velkoměsta a dětského hrdiny ve vybraných románech Dickense a Dostojevského; Oliver Twist a Zločin a trest, bakalářská práce, PedF UK v Praze, 2012.
KOMOROUSOVÁ, H. Zločin a trest F. M. Dostojevského [rukopis] : F. M. Dostojevskij u nás, diplomová práce, FF UK v Praze, 1956.
KUTHAN, R. Pokání a vykoupení v románu Zločin a trest na pozadí biblických textů, diplomová práce, HTF UK v Praze, 2013.
LAITNEROVÁ, D. Dialog s Dostojevským v díle Egona Hostovského, diplomová práce, PedF UK V Praze.
MECERODOVÁ, L. Román Miloslava Nohejla Svět nic neví a jeho vztah k Dostojevského románu Zločin a trest, Bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2012.
ORTOVÁ, B. Morávkovy inscenace Dostojevského v kontextu české inscenační tradice, diplomová práce, FF UK v Praze, 2010.
OSTAPENKO, Y. Изображение идеала в романе Ф.М. Достоевского « Идиот», bakalářská práce, PedF UK v Praze, 2014.
SLANINOVÁ, В. Petrohrad v dílech A. S. Puškina a F. M. Dostojevského, bakalářská práce, PedF UK v Praze, 2013.
VOLDÁNOVÁ, M. „Zločin a trest“ F. M. Dostojevského v prvních českých překladech a kritických ohlasech [rukopis], diplomová práce, FF UK v Praze, 1977.Internetové zdroje:
«Великий сын человечества»: к 190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. URL:https://library.vladimir.ru/velikij-syn-chelovechestva-2.htm.
Slovník spisovného jazyka českého. Za vedení B. Havránka (hlavního redaktora), J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky. Zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. URL:http://ssjc.ujc.cas.cz/.
БЕЛОВ, C. Роман Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание“. Комментарий. URL:www.literatura548.narod.ru.
ГОЛЕВ, Н. Д. Взаимодействие естественного и юридического языка как базовая проблема юрислингвистики. URL:http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z09.html.
КОВАЛЕВА, H. Юридические терминологические единицы в текстах художественно-беллетристического стиля. URL:https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/10/Kovaleva.pdf.
СМОЛЕНСКАЯ, Е. С. Ф. М. Достоевский глазами немецких и английских переводчиков: вызовы, проблемы, перспективы. URL:http://yspu.org/images/6/67/Smolenskaya%D0%95S.pdf.
ПЫЖ, A. Использование юридической терминологии в художественных текстах. URL:https://interactive-plus.ru/article/6738/discussion_platform.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK