Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Služba - jednotící prvek ve spiritualitě Luisy de Marillac a Vincence de Paul
Název práce v češtině: Služba - jednotící prvek ve spiritualitě Luisy de Marillac a Vincence de Paul
Název v anglickém jazyce: Service – the unifying element in the spirituality of Louise de Marillac and Vincent de Paul
Klíčová slova: Louise de Marillac, Vincent de Paul, křesťanská spiritualita, služby
Klíčová slova anglicky: Louise de Marillac, Vincent de Paul, spirituality of service, Daughters of Charity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2016
Datum zadání: 13.09.2016
Datum a čas obhajoby: 13.01.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2020
Oponenti: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je pojednat o propojení spiritualit dvou lidí z rozdílných výchozích sociálních i kulturních podmínek, Vincence de Paul a Luisy de Marillac. Práce se snaží ověřit hypotézu, že důležitým spojovacím prvkem obou významných postav z dějin katolické spirituality je důraz na spiritualitu služby.
Seznam odborné literatury
Pramenná literatura:

CALVET, Jean. Luise de Marillac par elle-même. Paris: Téqui, 1988.

CONTASSOT Félix: Svatý Vincent de Paul sprievodca predstavených, Bratislava: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 1999.

DEJINY SPOLOČNOSTI DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY SVATÉHO VINCENTA DE PAUL. Od utvorenia Spoločnosti do konca XIX. storočia. Nitra: Pre súkromnú potrebu, 1992.

GOBILLON, Nicolas. The Life of Mademoiselle Le Gras. London: Amvil Printing, 1984.

CHARPY Elisabeth: La Compagnie des filles de la charité aux origines. Documents, Tours: Imprimerie-Reliure Mame, 1989

KONŠTITÚCIE A ŠTATÚTY DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY SVATÉHO VINCENTA DE PAUL. Vydané pre vnútornú potrebu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitra, 2005.

POUČENIE O SĽUBOCH DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY, 1989.

RÉGLES DES FILLES DE LA CHARITÉ SERVANTES DES PAUVRES MALADES, Mallépée, 189, Rue Lecoumbe, 1975.

SAINTE LOUISE de MARILLAC: Écrits spirituels. Tours: Imprimerie-Reliure Mame, 1983.

SAINT VINCENT de PAUL: Conférences aux Filles de la Charité. Paris: La semeuse, 1952.

SAINT VINCENT de PAUL. Correspondence. Entretiens. Documents., Paris, P. Coste, 1920-1925.

Sekundární literatura

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická společnost, 2006.

Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, vydané pre vnútornú potrebu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Nitra: Dcéry kresťanskej lásky, 2005.

DODIN André: Spriritualita sv. Vincence de Paul, Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 1996.

FERRO Marc: Dějiny Francie, Praha: Lidové noviny, 2006.

CHARPY Élisabeth: Cesta jedné ženy. Spiritualita Luisy de Marillac zakladatelsky Dcer křesťanské lásky, Český Těšín, exerciční dům, 1999.

CHARPY Élisabeth: Contre vents et marées, Louise de Marillac, Paris: L´imprimerie Hallépée, 1988.

MALONEY Robert: Cesta k chudobným. Spiritualita sv. Vincenta de Paul, Nitra: 1996.

MEZZARDI Luigi: Putovať s modlitbou a s láskou, Bratislava: Charis, 2002.

POLÁČEK Klement: Slnko prerazilo mrákavy, Trnava: Spolok svatého Vojtecha, 1992.

ROMÁN Chosé María: Sv. Vincent de Paul. Biografia, Bratislava: Charis, 2002.

SCHINDLER Eugen: Svatý Vincent de Paul, otec chudobných, Bratislava: Charis, 2000.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je pojednat o propojení spiritualit dvou lidí z rozdílných výchozích sociálních i kulturních podmínek, Vincence de Paul a Luisy de Marillac. Práce se snaží ověřit hypotézu, že důležitým spojovacím prvkem obou významných postav z dějin katolické spirituality je důraz na spiritualitu služby.
Struktura:

0. Úvod

1. Historický kontext, podmínky, ze kterých Luisa de Marillac a Vincenc de Paul vyšli

1.1 Dobový kontext a duchovní vlivy ve Francii 16. a 17. století

1.2 Sociální a kulturní podmínky života Vincence de Paul

1.3 Sociální a kulturní podmínky života Luisy de Marillac

2. Spiritualita Vincence de Paul a spiritualita Luisy de Marillac

3. Spiritualita služby jako spojení spiritualit obou zakladatelů organizované charity (spirituality služby, spirituality služby Dcer křesťanské lásky)

4. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work, entitled 'Service – the unifying element in the spirituality of Louise de Marillac and Vincent de Paul', deals with the interconnection of two spiritualities Louise de Marillac and Vincent de Paul. I tried to test the assumption that an important connecting element of both important figures in the history of Catholic spirituality is the spirituality of service. In a way, this diploma thesis is a continuation of the previous bachelor thesis entitled 'Selected themes of spirituality Louise de Marillac'.
The text is divided into four parts. The first one deals with the contemporary context and spiritual influences in 17th century France. In this part, I also focus on important moments and originally different social and cultural conditions of life of Vincent de Paul and Louise de Marillac.
The core of the second and third chapters are Vincent de Paul's spirituality and Louise se Marillac's spirituality. Immediately follows the fourth part, which is the link between the two previous chapters. It contains the key statements of the two saints, based on which it is possible to form an idea of what it meant to Vincent and Louise to honour the Incarnate Word, as manifested in their service and concrete charitable works. Finally, these works are presented as evidence of the unified emphasis of Vincent and Louise on the spirituality of service.
Keywords:
Louise de Marillac, Vincent de Paul, spirituality of service, Daughters of Charity
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK