Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakoterapie bolestí hlavy u dospělých
Název práce v češtině: Farmakoterapie bolestí hlavy u dospělých
Název v anglickém jazyce: Pharmacotherapy of headaches in adults
Klíčová slova: bolest hlavy, migréna, tenzní bolesti hlavy, cluster, nesteroidní antiflogistika, paracetamol, triptany, námelové alkaloidy, antiemetika
Klíčová slova anglicky: headache, migraine, tension-type headache, cluster headache, non-steroidal anti-inflammatory drugs, paracetamol, triptans, ergot alkaloids, antiemetics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2016
Datum zadání: 13.09.2016
Datum a čas obhajoby: 21.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Oponenti: doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bolesti hlavy patří k nejčastějším zdravotním potížím. Většina (kolem 90%) primárních bolestí hlavy benigního původu patří mezi několik málo kategorií zahrnující: migrénu, tenzní bolesti hlavy, tzv. cluster bolesti a chronické denní bolesti hlavy. Pro správnou terapii, včetně farmakoterapie, je důležité zjistit typ bolesti hlavy. Je třeba vyloučit sekundární bolesti hlavy. Rešeršní DP je zaměřena na farmakoterapii primárních bolestí hlavy u dospělých. K terapii se používají léčiva z různých farmakologických skupin s různými mechanismy působení. Pozornost bude zaměřena zejména na: nesteroidní antiflogistika, paracetamol, triptany, námelové alkaloidy, antiemetika, aj.
Seznam odborné literatury
Eross E, Dodick D, Eross M. The Sinus, Allergy and Migraine Study (SAMS). Headache 2007; 47:213.
Hale N, Paauw DS. Diagnosis and treatment of headache in the ambulatory care setting: a review of classic presentations and new considerations in diagnosis and management. Med Clin North Am 2014; 98:505.
Kumar KL, Cooney TG. Headaches. Med Clin North Am 1995; 79:261.
Lipton RB, Bigal ME, Steiner TJ, et al. Classification of primary headaches. Neurology 2004; 63:427.
Maizels M, Burchette R. Rapid and sensitive paradigm for screening patients with headache in primary care settings. Headache 2003; 43:441.
Silberstein SD, Rosenberg J. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache. Neurology 2000; 54:1553.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce rešeršního typu vyžaduje studium literatury týkající se primárních bolestí hlavy u dospělých. To předpokládá základní znalosti odborného stylu v anglickém jazyce a pochopitelně znalosti jak bazální, tak i klinické farmakologie nervového systému. Cílem práce je shrnout recentní poznatky z oblasti zadaného tématu DP.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis of search type requires a study of the literature on primary headaches in adults. This requires a basic understanding of professional style in English and, of course, knowledge of both basal and clinical pharmacology of the nervous system. The aim is to summarize recent findings in the field of a given topic of diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK