Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Užití ingresivně realizovaných forem v konverzační norštině
Název práce v češtině: Užití ingresivně realizovaných forem v konverzační norštině
Název v anglickém jazyce: Use of Ingressive Speech Forms in Conversational Norwegian
Klíčová slova: ingresivně realizované výrazy, výrazy souhlasu a nesouhlasu, zpětná vazba, neformální konverzace, pragmatické markery, konverzační analýza, norština
Klíčová slova anglicky: ingressive forms of speech, forms of agreement and disagreement, backchannel, casual speech, conversation analysis, Norwegian language
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2016
Datum zadání: 12.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:50
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mirjam Friedová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na analýzu ingresivně realizovaných výrazů v neformální, konverzační norštině. Jedná se především o formy vyjádření souhlasu (ja, jo, da, bra atd.), nesouhlasu (nei atd.), případně váhání (mmm, tja atd.) nebo překvapení (jaha atd.). Cílem práce je identifikovat pragmatické faktory, které jsou za ingresivní formu vyjádření zodpovědné, a na základě širšího srovnání s obdobně užitými výrazy v jiných jazycích (švédštině, finštině a některých dialektech angličtiny) zobecnit nad funkcí ingresivně realizovaných forem interakčních výrazů. Východiskem výzkumu je předpoklad, že ingresivní forma vyjádření je těsně vázána na míru interakční angažovanosti mluvčího a argumentačního souladu s partnerem. Na metodologickém pozadí konverzační analýzy budou ingresivně realizované formy konfrontovány s formami egresivními, především z hlediska kontextu užití, zpětné vazby mluvčích, tematické dynamiky a strukturace rozhovoru a dalších perspektiv.

Data k analýze budou čerpána z mluvených korpusů Ústavu lingvistiky a norských studií v Univerzitě v Oslu a norských televizních programů, které zachycují (v rámci možností) autentickou řeč rodilých mluvčích (tedy řeč mluvčích bez moderátorské, herecké, apod. praxe bez předem daného scénáře). Průběh výzkumu a z něj plynoucí závěry budou konzultovány s rodilými mluvčími (laiky i specialisty).
Seznam odborné literatury
ASHBY, M. – MAIDMENT, J. (2015) Úvod do obecné fonetiky. Praha: Karolinum.
COUPER-KUHLEN, E. & SELTING, M. (1996). Prosody in Conversation. Interactional Studies. Cambridge: Cambridge University Press.
DUBĚDA, Tomáš. (2005). Jazyky a jejich zvuky. Praha: Karolinum.
EKLUND, R. (2002): Ingressive speech as an indication that humans are talking to humans (and not to machines). Linköping: NLP Lab, Department of Computer Science, Linköping University – Farsta: Telia Research AB.
EKLUND, R. (2015): Languages with pulmonic ingressive speech: updating and adding to the list. Linköping: Department of Culture and Communication, Division of Language and Culture, Linköping University.
EKLUND, R. (2007): Pulmonic ingressive speech: a neglected universal?. Farsta: TeliaSonera Sweden – Berkeley, CA: International Computer Science Institute – Solna: Stockholm Brain Institute / Karolinska Institute.
HAKULINEN, A. (2001): Minimal and non-minimal answers to yes-no questions. International Pragmatics Association.
HUTCHBY, I. - WOOFFITT, R. (2008): Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.
SUNDKVIST, P. (2012): Pulmonic ingressive speech in the Shetland Isles: Some observations on a potential Nordic relic feature. Stockholm: Stockholm University, Department of English.
SUNDKVIST, P. (2015): Using the World Wide Web to Research Spoken Varieties of English: The Case of Pulmonic Ingressive Speech. Stockholm: Stockholm University.
TEN HAVE, P. (2008): Doing conversation analysis: A practical guide. Sage Publications Ltd.
THOM, E. J. (2005): The Gaelic Gasp and its North Atlantic Cousins: A study of Ingressive Pulmonic Speech in Scotland. London: University College London.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK