Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uvádění zdravotnických prostředků na trh
Název práce v češtině: Uvádění zdravotnických prostředků na trh
Název v anglickém jazyce: Launching medical devices on the market
Klíčová slova: farmaceutické právo; zdravotnický prostředek; uvedení na trh; posouzení shody
Klíčová slova anglicky: pharmaceutical law; medical device; launching on the market; conformity assessment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2016
Datum zadání: 14.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 13:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Otázky uvádění zdravotnických prostředků na trh jsou díky rozvoji této průmyslové i právní oblasti stále aktuálnější. Přitom jde o oblast málo popsanou, stojí ve stínu známějších a více diskutovaných léčivých přípravků. Správněprávní teoretický rozbor přitom často zcela chybí.

Tato diplomová práce si tak klade za cíl komplexně popsat a analyzovat teoretická východiska současné legislativy upravující uvádění zdravotnických prostředků na trh, včetně dalších procesů s touto problematikou spojených. Důraz je kladen na pojem zdravotnického prostředku, odpovědnost výrobce a povahu notifikované osoba. Autorka se blíže věnuje i povaze následného procesu posouzení shody a procesu registrace. Rozebírán je proces notifikace a výjimky z této povinnosti a správněprávní povaha vybraných dokumentů vznikajících při uvádění zdravotnických prostředků na trh.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The issue of launching medical devices on the market became more intense in the last few decades in connection to the expansion of the pharmaceutical industry and legal area. This legal area is still mostly undescribed and it stands in the shadow of known and more discussed medical products. Proper legal theoretical analysis is often completely absent.

This master thesis aims to complexly describe and analyse theoretical bases of current legislative regulating the launching of the medical devices on the market, including other processes related to this issue. Emphasis is places on the concept of medical device, the responsibility of the manufacturer and the nature of notified body. The author focuses on the subsequent conformity assessment process and process of registration. The process of notification and exemption from this obligation and administrative nature of selected documents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK