Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L'exploitation didactique de la francophonie en Océanie
Název práce v jazyce práce (francouzština): L'exploitation didactique de la francophonie en Océanie
Název práce v češtině: bude upřesněno
Název v anglickém jazyce: Didactic exploitation of the francophonie in Oceania
Klíčová slova: Tichý oceán, jazykové zvláštnosti, místní jazyky, zámořská území, frankofonie, pracovní listy, receptivní a produktivní dovednosti – poslech a mluvení, jazyková úroveň, jazykové prostředky, jazykové hry, didaktické zpracování
Klíčová slova anglicky: the Pacific Ocean, language oddities, local languages, overseas territories, francophone, worksheets, receptive and productive competence - listening and speaking, language level, language resources, language games, didactic processing
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2016
Datum zadání: 31.08.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce, na téma Didaktické využití frankofonie v Oceánii, vznikla na základě nepříliš dostačujících výsledků dotazníku zaměřujícího se na frankofonii a frankofonní reálie zámořských oblastí nacházejících se v Tichém oceánu. Diplomová práce je rozdělena do tří velkých částí, které jsou následně rozděleny do podkapitol. První část vysvětluje výběr, zaměření a cíle položených otázek v dotazníku, zároveň uvádí jejich vyhodnocení. V teoretické části se snaží z didaktického hlediska vysvětlit a charakterizovat receptivní a produktivní kompetence s ohledem na jazykové úrovně A2 a B1, stanovené dle CECRL. Na teoretickou část navazuje část praktická, která popisuje vytvořené pracovní listy obsahující vždy cvičení zaměřená nejprve na receptivní dovednost – poslech cizojazyčného projevu, poté na dovednost produktivní – mluvení. Poslechové dokumenty spolu se cvičeními jsou zaměřeny na kulturní svátky a tradice, na jazykovou situaci a jazykové zvláštnosti těchto francouzských zámořských oblastí v Tichém oceánu: La Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Vanuatu a La Nouvelle-Calédonie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis, Didactic exploitation of the francophonie in the Oceania, resulted from insufficient outcomes of a questionnaire focusing on the francophonie and francophone facts of the overseas territories located in the Pacific Ocean. The diploma thesis consists of three main parts which are subsequently divided into subchapters. The first part explains the choice, focus and targets of the questionnaire and provides its evaluation as well. The theoretical part aims at clarifying and defining receptive and productive competence from a didactic viewpoint with regard to language level A2 and B1, given by CEFRL. The practical part follows with a description of created worksheets always containing exercises that aim firstly at receptive competence - listening, and then at productive competence - speaking. Texts together with exercises focus mainly on culture and tradition, then on language situation and language oddities of the following French overseas territories in the Pacific Ocean: French Polynésia, Wallis and Futuna, Vanuatu and New Caledonia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK