Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Německá koncepce uměleckého vzdělávání v teorii a praxi
Název práce v češtině: Německá koncepce uměleckého vzdělávání v teorii a praxi
Název v anglickém jazyce: German conception of artistic education in theory and practice
Klíčová slova: německá pedagogika umění, umělecké vzdělávání, komparativní pedagogika, studentská praktika, výzkumná sonda, edukační praxe.
Klíčová slova anglicky: german art pedagogy, artistic education, comparative pedagogy, student practice, survey research, educational practice.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.08.2016
Datum zadání: 29.08.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části popište na základě odborné literatury německou koncepci uměleckého vzdělávání (Künstlerische Bildung) a vymezte toto pojetí vůči jiným německým koncepcím pedagogiky umění (Kunstpädagogik). Pokuste se zároveň definovat specifika tohoto pojetí ve srovnání s českou výtvarnou výchovou. V části empirické realizujte výzkumnou sondu v oblasti uměleckého vzdělávání na Institutu umění Pedagogické vysoké školy v Karlsruhe (stát Bádensko-Württembersko, Německo) a v rámci praktika studentů učitelství na reálné škole. Popište specifika realizace dané koncepce v edukační praxi. V části autorské představte svou výtvarnou tvorbu, která vznikla během pobytu v Karlsruhe v rámci výše jmenované koncepce.
Seznam odborné literatury
Carl-Peter Buschkühle, Joachim Kettel, Mario Urlaß (Hg.). horizonte. Internationale Kunst-pädagogik; Beiträge zum Internationalen InSEA-Kongress. »horizons/horizonte – in-sea2007germany«. Pädagogische Hochschule Heidelberg und Pädagogische Hochschule Karlsruhe. 17. bis 20. Juli 2007. Athena Verlag. 1. Auflage 2009, 600 Seiten. ISBN: 978-3-89896-371-8.

Fulková, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Vyd. 1.. Jinočany: H & H, 2008. 335 stran. ISBN 978-80-7319-076-7.

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 978-80-262-0982-9.

Peez, Georg. Einführung in die Kunstpädagogik. Kohlhammer, Stuttgart 3. Aufl. 2008, ISBN: 978-3-17-020422-5.

Průcha, Jan. Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 2015. 333 stran. ISBN 978-80-262-0870-9.

Kettel, Joachim; Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK), Landesakademie Schloss Rotenfels (Hg.). Künstlerische Bildung nach Pisa. Beiträge zum Internationalen Sym-posium »Mapping Blind Spaces – Neue Wege zwischen Kunst und Bildung«. Museum für Neue Kunst im ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe und Landesaka-demie Schloss Rotenfels 08.-10.10.2003. Athena Verlag. 1. Auflage 2004, 464 Seiten. ISBN: 978-3-89896-205-6.

Skřivanová, Věra Uhl. Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb Umělecko-pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií. Kultura a edukace; sv. 2. Brno: Paido, 2011. 246 stran. ISBN 978-80-7315-228-4.

Skřivanová, Věra Uhl a kol. (eds.). Pedagogika umění - umění pedagogiky, aneb, Přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Vyd. 1.. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. 253 stran. ISBN 978-80-7414-663-3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK