Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní příběh politického vězně Josefa Staňka
Název práce v češtině: Životní příběh politického vězně Josefa Staňka
Název v anglickém jazyce: Life story of the political prisoner Josef Staněk
Klíčová slova: politický vězeň, komunismus, politický proces, kauza „Fürst a spol.“, Praha-Pankrác, Plzeň-Bory, Leopoldov, Valdice
Klíčová slova anglicky: political prisoner, communism, political trial, case „Fürst and company“, Praha-Pankrác, Plzeň-Bory, Leopoldov, Valdice
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2016
Datum zadání: 01.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

1. Úvod
2. Život před vstupem k policejnímu sboru
3. Práce u policie
4. Zatčení a vazba
5. Soudní proces Fürst a spol.
6. Roky věznění
7. Život po propuštění (1959-1990)
8. Závěr
9. Obrazová příloha
10. Seznam vyobrazení
11. Seznam použité literatury a pramenů
Seznam odborné literatury

BALÍK/HLOUŠEK/HOLZER/ŠEDO 2006— Stanislav BALÍK/ Vít HLOUŠEK/ Jan HOLZER/ Jakub ŠEDO: Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno 2006
BAJCURA 1999 —Lubomír BAJCURA: Nástin vězeňství v českých zemích v letech 1945- 1969. In: České vězeňství II,III, 1999
BARTOŠEK 2001—Karel BARTOŠEK: Český politický vězeň. Svědectví politických vězenkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. Praha, Litomyšl 2001
BÍLEK 2001 — Jiří BÍLEK: Nástin vývoje vojenského vězeňství v letech 1945-1953. In: JANÁK 2001 — Dušan JANÁK (ed.): Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955: sborník z mezinárodní konference 91 konané ve dnech 28.-29.11.2011 v Praze v rámci grantového projektu GA ČR č.409/99/0374. Slezské zemské muzeum v Opavě 2001
BOBEK/MOLEK/ŠIMÍČEK 2009—Michal BOBEK/ Pavel MOLEK/ Vojtěch ŠIMÍČEK: Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví I. Brno 2009
BOUŠKA/LOUČ/PINEROVÁ (ed.) 2009— Tomáš BOUŠKA/ Michal LOUČ/ Klára PINEROVÁ: Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy. Praha 2009
ČAPEK 2000—Miroslav ČAPEK: O mužích, na které se zapomnělo. Autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic. Praha 2000
HEJL 1990 — Vilém HEJL: Zpráva o organizovaném násilí. Praha 1990
HLADÍK 2007— Ondřej HLADÍK: Vznik ústavu pro mladistvé a choré vězně ve Valdicích. In: Historická penologie III, 2007
JANÁK 2004—Dušan JANÁK: Nástin vývoje československého vězeňství v letech 1948 – 1989. In: Historická penologie IV, 2004, 1-5
FRANCEK 2003— Jindřich FRANCEK: Zločin a trest v českých dějinách. Praha 2003
GAĎOUREK/NEHNĚVAJSA 1997—Ivan GAĎOUREK/ Jiří NEHNĚVAJSA: Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní. Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. Brno 1997
KLOBAS 1996—Oldřich KLOBAS: Jak se chodí v laně. Svědectví politického vězně z padesátých let. Brno 1996
KAPLAN 1990— Karel KAPLAN: Pravda o Československu 1945-1948. Praha 1990
KAPLAN 1993— Karel KAPLAN: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Praha 1993
KAPLAN 1993— Karel KAPLAN: Nekrvavá revoluce. Praha 1993
KAPLAN 1999— Karel KAPLAN: Nebezpečná bezpečnost. Brno 1999
KAPLAN 2002— Karel KAPLAN: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Praha 2002
KAPLAN/PALEČEK 2001— Karel KAPLAN/Pavel PALEČEK: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 2001
KOCOUREK 2004—Karel KOCOUREK: Z historie věznice Valdice. In: Historická penologie I, 2004
KOUDELKA 1993—František KOUDELKA: Státní bezpečnost 1954-1968: Základní údaje. Praha 1993
KRATOCHVÍL 1990—Antonín KRATOCHVÍL: Žaluji I. Svědectví a myšlenky o deformacích stalinské justice v Československu. Praha 1990
KRATOCHVÍL 1990—Antonín KRATOCHVÍL: Žaluji II. Vrátit slovo umlčeným. Praha 1990
KRATOCHVÍL 1990—Antonín KRATOCHVÍL: Žaluji III. Cesta k Sionu. Praha 1990
KÝR 2000—Aleš KÝR: Zacházení s vězni na území ČSR v letech 1945 – 1955. In: Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945 – 1955. Příloha časopisu České vězeňství 3, 2001, Sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25.10. 2000 v Praze v rámci grantového projektu GA ČR 409/99/0374
KÝR 2004—Aleš KÝR: Z historie vazební věznice Praha – Pankrác (1889 – 1989). In: Historická penologie IV, 2004

KÝR 2006—Aleš KÝR: Pankrácké popraviště z let 1926 – 1989. In: Historická penologie I, 2006
KÝR 2006—Aleš KÝR: Věznění a vězeňství. In: Historická penologie I, 2006
MALÝ/SOUKUP 2004—Karel MALÝ/Ladislav SOUKUP: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha 2004
MAYEROVÁ 2009 — Françoise MAYEROVÁ: Češi a jejich komunismus. Praha 2009
MICHÁLKA 2015—Jaroslav MICHÁLKA: Roky v pekle. Vzpomínky politického vězně z 50. let. Praha 2015
NOVOTNÝ—Oto Novotný: O trestu a vězeňství. Praha 1967
ONDOK 2005—Josef Petr ONDOK: Muklovský Vatikán. Brno 2005
PERNES 1999—Jiří PERNES: Československo 1946-1992. Praha 1999
PEŠEK 2000—Jan PEŠEK: Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnost na Slovensku 1953-1970. Bratislava 2000
STANĚK 2002—Tomáš STANĚK: Retribuční vězni v Českých zemích 1945 – 1955. Opava 2002
TESAŘ 2003—Jan TESAŘ: Zamlčená diagnóza. Praha 2003
TOMEK 2000—Prokop TOMEK: Dvě studie o československém vězeňství 1948 – 1989. Praha 2000
UHLÍK 2002—Jan UHLÍK: Zrod československého vězení. In: České vězeňství III, 2002
VOREL/ŠIMÁNKOVÁ/BABKA 2003—Jaroslav VOREL/ Alena ŠIMÁNKOVÁ/ Lukáš BABKA: Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Díl I. Praha 2003
VLČEK 2006—Eduard VLČEK: Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno 2006

Archivní prameny
Národní archiv, f. Správa Sboru nápravné výchovy (SSNV), osobní spis vězně Josefa Staňka
Národní archiv, f. Státní prokuratura, spisová značka 3SPt I. 43/51
Národní archiv, f. Státní soud, čj. 6 Ts I. 19/51
Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Statisticko-evidenční odbor FMV, Archivní protokol vyšetřovacích spisů, a.č. V-2615 MV
Osobní korespondence Josefa Staňka a jeho ženy Marty Staňkové (roz. Kroftové)
Předběžná náplň práce

Diplomová práce mapuje jeden z politických procesů 50. let 20. století v komunistickém Československu. Zabývá se životním příběhem politického vězně Josefa Staňka, jenž byl dne 31.1.1952 odsouzen v soudním procesu Fürst a spol. k 16 letům odnětím svobody. Jeho trest byl později snížen na 8 let. Stěžejní část práce na základě historických pramenů rekonstruuje průběh celého procesu a následné roky věznění. Samostatná kapitola přibližuje život Josefa Staňka před zatčením, kdy od roku 1937 až do roku 1951 působil v řadách policie. Od 1.9.1949 dokonce jako vrchní strážmistr SNB. Závěrečná část pak pojednává o období po propuštění na svobodu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The thesis maps one of the political trials taking place in 1950s in the communistic Czechoslovakia. It looks into the life story of political prisoner Josef Staněk who was sentenced to 16 years in prison in the political trial of Fürst and company on 31 January 1952. Later, his sentence was shortened to 8 years in prison. The main part of work based on historical resources reconstructs the whole court trial and the following years of imprisonment. A separate chapter describes the life of Josef Staněk before his arrest.From 1937 to 1951 he was a member of the police force. From 1 September 1949 he was the chief constable of National Police Force. Final part deals with the period after his release from prison.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK