Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika a možná řešení inkluze dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole
Název práce v češtině: Problematika a možná řešení inkluze dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Problematics and possibly solutions of inclusion children with different mother language in kindergarten
Klíčová slova: dítě s odlišným mateřským jazykem, vývoj jazyka, komunikace, mateřská škola, podpora, inkluze
Klíčová slova anglicky: child with different mother language, development of language, communication, kindergarten, support, inclusion
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.08.2016
Datum zadání: 06.09.2016
Datum a čas obhajoby: 14.01.2020 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přibývají počty dětí s jiným mateřským jazykem než je jazyk majoritní společnosti. Je tomu především ve větších městech a v některých příhraničních oblastech, ale i obecně častěji zasahuje do práce pedagogů začleňování jinojazyčných dětí.
Bakalářská práce se zaměří na základní problém a tím bude zjištění, jak se učitelky MŠ vyrovnávají s komunikací a začleněním jinojazyčných dětí a také, jak se tyto děti dokáží ve třídě aktivně zapojovat a jsou ostatními dětmi přijímány.
V teoretické části bude zpracován rozvoj řeči a komunikace v období 2-7 let, vliv rodiny, vrstevníků - zvládnutí řeči a dorozumění v souvislosti se sociálními vztahy. Vysvětlí vztah kultury a řeči pro utváření osobnosti dítěte a termíny integrace a inkluze a jejich naplnění v předškolním vzdělávání. Seznámí s podobou podpory imigrantů- rodin a dětí - a učitelů pracujících s jinojazyčnými dětmi ve vybraných neziskových organizacích. Přiblíží program MŠ /např. ŠVP. TVP/ kde se s těmito dětmi / učitelkami soustředěně pracuje v dané problematice.
V praktické části se studentka cíleně zaměří na učitelky z několika mateřských škol a dotazováním bude zjišťovat jejich zkušenosti s jinojazyčnými dětmi a také zda využívají vzdělávací podporu nějakých institucí/organizací. Dalším cílem bude zjistit, jak a na jaké komunikační úrovni se snaží jinojazyčné děti spontánně komunikovat s majoritní skupinou dětí a opačně české děti s dětmi s jiným mateřským jazykem. Jakou roli v tom hraje i věková blízkost nebo věková heterogenita a genderová příslušnost.
Studentka bube analyzovat výsledky dotazování i pozorování, vysvětlí je v souvislosti s formulovanými výzkumnými otázkami. V kap. Diskuse se zamyslí nad dalšími zjištěnými názory a pozorovanou skutečností ve třídě MŠ a v závěru se vysloví k naplnění cílů své BP a k jejímu přínosu pro svou pedagogickou praxi.


Seznam odborné literatury
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi. Portál, 1997.
Garlin, Edgardis. Metoda KIKUS: Metodika: Čeština jako druhý jazyk. Čeština jako cizí jazyk. Pro děti od 3 do 6 let. Praha: ZKM, META, 2015. Pracovní verze metodiky.
Hájková,V.,Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání (teorie a praxe). Praha: Grada, 2010.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009.
Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3.vyd. Praha: Portál, 2012.
Maroušková, M. Výhody a úskalí osvojování cizího jazyka v předškolním věku. In Metodický poradník pro učitele cizího jazyka. Ústí n/Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2013.
Mertin, V. Gillernová I. Psychologie pro učitelky mateřských škol.2.vydání, Praha: Portál, 2010.
Průcha, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada, 2011.
Průcha, J. Koťátková, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013.
Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007.
Štěfaník. J. Jeden člověk, dva jazyky, dvojjazyčnost u dětí – předsudky a skutečnosti. Bratislalva: Academic Electronic Press, 2000.
Vágnerová, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. 2.vyd. Praha: Karolinum, 2012.
Internerové stránky META, ADRA, Člověk v tísni, MŠMT
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK