Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pojetí klavírní pedagogiky v Lisabonu
Název práce v češtině: Pojetí klavírní pedagogiky v Lisabonu
Název v anglickém jazyce: Conception of Piano Pedagogy in Lisbon
Klíčová slova: klavírní pedagogika, Lisabon, Portugalsko, Miguel G. Henriques, The (Well) Informed Piano, Escola Superior de Música de Lisboa.
Klíčová slova anglicky: piano pedagogy, Lisbon, Portugal, Miguel G. Henriques, The (Well) Informed Piano, Escola Superior de Música de Lisboa.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Jana Palkovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2016
Datum zadání: 25.05.2016
Datum a čas obhajoby: 19.01.2017 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Na základě mého studijního pobytu v Lisabonu (Escola Superior de Música de Lisboa) přináším ve své diplomové práci hlubší vhled do oblasti portugalské klavírní pedagogiky na území Lisabonu. Práce se opírá o systém portugalského hudebního školství a seznamuje s významnými hudebně vzdělávacími institucemi. Klavírní pedagogika je tu vymezena v historickém vývoji na základě dostupné literatury, větší pozornost je dána některým stěžejním pedagogickým a skladatelským osobnostem v oblasti klavírní hudby. Část práce je věnována mé osobní reflexi portugalské klavírní pedagogiky a vlastním zkušenostem s pedagogy, zvláště konzultacím s profesorem Miguelem Henriquesem, který shrnul pedagogické zásady ve své knize The (Well) Informed Piano.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis is based on my studies in Lisbon (Escola Superior de Música de Lisboa), I bring deeper insight into the Portuguese piano pedagogy in the territory of Lisbon. The work is based on the system of Portuguese music education and describes the significant educational institutions of music. Piano pedagogy is defined in the historical development well - founded on available literature, more attention is given to some important personalities of teachers and composers in the field of piano music. Part of the work is dedicated to my personal reflection of Portuguese piano pedagogy and my own experiences with teachers, especially consultations with professor Miguel Henriques, who summarized pedagogical principles in his book The (Well) Informed Piano.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK