Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vibrací stroje Power Plate na kontrakci m. levator ani.
Název práce v češtině: Vliv vibrací stroje Power Plate na kontrakci m. levator ani.
Název v anglickém jazyce: Influence of Power Plate machine vibrations on m. levator ani contraction.
Klíčová slova: Power Plate, vibrace, maximální kontrakce, výdrž v kontrakci, pánevní dno, m. levator ani
Klíčová slova anglicky: Power Plate, vibration, vibrations, maximum contraction, contraction holding time, pelvic floor, m. levator ani
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.08.2016
Datum zadání: 23.08.2016
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:50
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS C116
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název: Vliv vibrací stroje Power Plate na kontrakci m. levator ani.

Cíle: V této práci bych chtěla navázat na svou bakalářskou práci, ve které jsem rozebírala význam cvičení na stroji Power Plate z teoretického hlediska.
Jako cíl své diplomové práce jsem stanovila, ve spolupráci s odborníky na tuto oblast, zjistit, zda mají vibrace stroje Power Plate vliv na kontrakci svalstva pánevního dna, konkrétně m. levator ani.

Metody: Teoretická část diplomové práce byla provedena rešeršní metodou. Pro teorii týkající se stroje Power Plate byla využita převážně má bakalářská práce, na kterou jsem zde navázala. Většina studií týkajících se vlivu WBVT (whole body vibration training – celotělový vibrační trénink) na lidské tělo je dostupná ze zahraničních zdrojů v elektronické podobě.
Praktická část výzkumu byla provedena kvantitativní metodou. Práce byla realizována za použití metody explanační (empirické a obecně teoretické) a interpretační.
K analýze dat byla použita základní deskriptivní statistika, analýza rozptylu s opakováním s použitím Geisser - Greenhousovy korekce a párový T-test.
Interpretační metodou byly výsledky výzkumu zobecněny, konfrontovány s dosavadními vědomostmi a byla diskutována jejich aplikace pro praxi.

Výsledky: Vibrace stroje Power Plate nemají vliv na maximální kontrakci m. levatoru ani. Stejně tak nemají vibrace stroje Power Plate vliv na výdrž v kontrakci m. levator ani.

Klíčová slova: Power Plate, vibrace, maximální kontrakce, výdrž v kontrakci, pánevní dno, m. levator ani.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Influence of Power Plate machine vibrations on m. levator ani contraction.

Objectives: In my thesis I would like to follow up on my bachelor`s thesis in which I was analyzing the importance of exercise on the Power Plate machine from a theoretical point of view.
I set the objective of my thesis, in co-operation with professionals in this area, to find out whether Power Plate machines have any impact on the pelvic floor contractions, especially on the m. levator ani.

Methods: Theoretical part of my thesis was conducted using the research (exploration of facts) method. For theoretical input I mainly used my bachelor`s thesis which was being followed up with. Majority of studies regarding WBVT (whole body vibration training) influence on human body is available from foreign sources.
The practical part of my research was conducted via the quantitative quasiexperimental method. The works was further performed with use of the explanation (empirical and generally theoretical) methods and interpretation methods.
For the data analysis were used the basic descriptive statistics, analysis of variance with repetition with Geisser-Greenhouse adjustment and paired t-test.
Interpretation method was used to generalize the research outcomes, to confront them with existing knowledge, and to debate their application in practice.

Results: Vibrations of the Power Plate machine do not affect neither the maximum contraction nor the contraction holding time of the m. levator ani.

Keywords: Power Plate, vibration, vibrations, maximum contraction, contraction holding time, pelvic floor, m. levator ani.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK