Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání testů S-B IV. a IDS na základě zjišťování verbálních schopností u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Porovnání testů S-B IV. a IDS na základě zjišťování verbálních schopností u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Comparison of S-B IV. Test and IDS Test Based on the Measuring Verbal Skills in Preschool Age
Klíčová slova: verbální schopnosti, předškolní věk, měření inteligence, IDS, S-B IV. revize
Klíčová slova anglicky: verbal skills, preschool children, measuring intelligence, IDS, S-B IV. revision
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.08.2016
Datum zadání: 21.08.2016
Datum a čas obhajoby: 08.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je porovnání dvou testů inteligence u dětí ve věku 5-7 let. Práce bude specifičtěji zaměřena na oblast verbálních schopností, která je zastoupena v subtestech Slovník, Porozumění a Absurdity v testu S-B IV. revize a v subtestech Informovanost a Verbální konceptualizace v IDS 5 - 10. Cílem je zjistit především míru korelace mezi jednotlivými subtesty. Tato studie by měla dále zmapovat, zda jsou funkce, jež se při podávání výkonu při testování uplatňují, u obou testů stejné. Zároveň by měla ověřit Flynnův efekt vzhledem k rozdílu stáří norem testů.
Teoretická část bude pojednávat o vývojovém období dětí předškolního věku, o diagnostice inteligence v tomto věku včetně všech specifik, dále o samotných testech IDS a S-B či problematice zastarávání testů. Výzkumné šetření bude založeno na individuálním testování minimálně 30 dětí ve věku 5-7 let. Zadány jim budou vždy uvedené subtesty z obou testů.

Seznam odborné literatury
BARON, Ida Sue, LEONBERGER, Katherine Ann. Assessment of Intelligence in the Preschool Period. Neuropsychology Review. December 20015, Vol. 22, No. 4, pp. 334-344, dostupný z WWW http://search.proquest.com/docview/1266442765?pq-origsite=gscholar

LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. s. 386. ISBN 80-247-1284-9.

PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. s. 166. ISBN 80-7178-309-9.

SVOBODA, Mojmír, KREJČÍŘOVÁ, Dana, VÁGNEROVÁ, Marie. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2015. s. 792. ISBN 978-80-262-0899-0..

VÁGNEROVÁ, Marie, KLÉGROVÁ, Jarmila. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. s. 540. ISBN 978-80-246-1538-7.

YOUNGSTROM, E., GLUTTING, J., WATKINS, M. (2003). Stanford–Binet intelligence scale: Fourth edition (SB4): Evaluating the empirical bases for interpretations. Handbook of Psychological and Educational Assessment: Intelligence, Aptitude, and Achievement. 2003, Vol. 2, pp. 217–242. dostupný z WWW: http://edpsychassociates.com/Papers/SB4(2003).pdf


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK